KC177 - P hn m u Trong qu trnh pht trin kinh t - x hi, loi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, loμi ngêi kh«ng ngõng t×m kiÕm nh÷ng m« h×nh thÓ chÕ kinh tÕ thÝch hîp ®Ò ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cao. Mét trong nh÷ng m« h×nh thÓ chÕ kinh tÕ nh thÕ lμ m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc. Kinh tÕ thÞ tr êng lμ nÊc thang ph¸t triÓn cao h¬n kinh tÕ hμng ho¸, khi mμ c¸c yÕu tè “®Çu vμo” vμ “®Çu ra” cña s¶n xuÊt ®Òu ®îc thùc hiÖn th«ng qua thÞ tr êng. Sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hμng ho¸ lμm cho ph©n c«ng lao ®éng x· héi ngμy cμng s©u s¾c, chuyªn m«n ho¸, hiÖp t¸c ho¸ ngμy cμng t¨ng, mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ngμnh, c¸c vïng ngμy cμng chAEt chÏ. H¬n n÷a, nh÷ng nhμ s¶n xuÊt kinh doanh muèn chiÕm ®îc u thÕ trªn thÞ tr êng ph¶i n¨ng ®éng, nh¹y bÐn, kh«ng ngõng c¶i tiÕn kü thuËt vμ hoÞp lý ho¸ s¶n xuÊt. Tõ ®ã lμm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt hμng ho¸ víi quy m« lín sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vμ tËp trung s¶n xuÊt, më réng giao lu kinh tÕ ë trong níc vμ níc ngoμi, héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi. ViÖt Nam ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t b¶n chñ nghÜa nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn yÕu kÐm, l¹c hËu, kh¶ n¨ng c¹nh tranh h¹n chÕ. Trong khi ®ã, thÞ tr êng thÕ giíi vμ khu vùc ®· ®îc ph©n chia bëi hÇu hÕt c¸c nhμ s¶n xuÊt vμ ph©n phèi lín. Ngay c¶ thÞ tr êng néi ®Þa cïng chÞu sù ph©n chia nμy. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi, ®Ó aen ®Þnh kinh tÕ trong níc vμ héi nhËp quèc tÕ ta ph¶i x©y dùng mét nÒn kinh tÕ míi, mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng cã vai trß rÊt quan träng, ®èi víi níc ta muèn chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa th× ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Qua ®©y em xin chän ®Ò tμi: “NÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN ë níc ta - Thùc tr¹ng vμ mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n” Do tr×nh ®é vμ hiÓu biÕt cßn nhiÒu chÕ nªn trong qu¸ tr×nh lμm ®Ò ¸n kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕt sãt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy. Em xin ch©n thμnh c¸m ¬n thÇy gi¸o ®· híng dÉn em hoμn thμnh tiÓu luËn nμy. I/ C¬ së lý luËn cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH nãi chung. 1. Lý luËn cña chñ nghÜa Mac- Lªnin vÒ sù ph¸t sinh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 39

KC177 - P hn m u Trong qu trnh pht trin kinh t - x hi, loi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online