KC178 - §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn A: Lêi më...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn A: Lêi më ®Çu HiÖn nay, m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng lμ mét m« h×nh kinh tÕ phae biÕn vμ cã hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. M« h×nh nμy kh«ng chØ ®îc ¸p dông ë c¸c níc t b¶n chñ nghÜa, mμ cßn ®îc ¸p dông ë c¸c níc ®i theo con ®êng x· héi chñ nghÜa. Nã ®îc vËn dông ë c¸c níc ph¸t triÓn vμ c¶ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. ViÖt Nam còng míi sö dông m« h×nh kinh tÕ nμy ®îc kho¶ng h¬n 15 n¨m nay. Vμ cã nh÷ng thμnh tùu mμ chóng ta ®· ®¹t ®îc còng nh cã nh÷ng khã kh¨n, nh÷ng vÊn ®Ò gAEp ph¶i cÇn ®îc gi¶i quyÕt trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®aei sang m« h×nh kinh tÕ míi. §iÒu nμy rÊt ®¸ng ®îc quan t©m. Chóng ta cÇn hiÓu râ vÒ t×nh h×nh kinh tÕ níc ta vμ t×nh h×nh kinh tÕ cña thÕ giíi. NhÊt lμ ®èi víi sinh viªn khi nghiªn cøu vÒ kinh tÕ th× ®Ò tμi nμy gióp cho chóng ta tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái: "Ph¶i ch¨ng mçi mét quèc gia muèn cã ®îc t¨ng tr ëng kinh tÕ vμ n¨ng suÊt lao ®éng cao, muèn s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm vËt chÊt cho x· héi th× nhÊt thiÕt ph¶i sö dông m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng ?", "V× sao m« h×nh kinh tÕ thÞ tr êng l¹i ®AEc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia?", "Kinh tÕ thÞ tr êng h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn nh thÕ nμo?", "Kinh tÕ thÞ tr êng bao gåm nh÷ng nh©n tè nμo cÊu thμnh nªn vμ ho¹t ®éng cña nã ra sao?", "Bèi c¶nh nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ViÖt Nam ra ®êi vμ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nã diÔn ra nh thÕ nμo?", "NÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã ®AEc ®iÓm g× gièng vμ kh¸c so víi nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cña c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi?"… §Ò tμi nμy sÏ gióp cho chóng ta hiÓu ®îc thªm vÒ b¶n chÊt, tÝnh chÊt còng nh nguån gèc h×nh thμnh cña nÒn kinh tÕ . Ngoμi ra cßn gióp cho chóng ta biÕt thªm ®îc vÒ thùc tÕ, nh÷ng nh©n tè, nh÷ng quy luËt nμo t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ thÞ tr êng. §iÒu ®ã thùc sù NguyÔn H÷u Gi¸p §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ bae Ých vμ nã sÏ lu«n hç trî cho chóng ta trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vμ n©ng cao kiÕn thøc, tÝch luü ®îc cña b¶n th©n. Tõ ®ã gióp cho chóng ta cã ®îc c¸i nh×n taeng qu¸t h¬n, thùc tÕ h¬n vμ nã dÇn h×nh thμnh cho chóng ta mét t duy ph©n tÝch l«gic vÒ nh÷ng hiÖn tîng kinh tÕ x· héi xÈy ra hiÖn nay. §ã chÝnh lμ lý do mμ em chän ®Ò tμi nμy, ®Ò tμi: " Sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam " PhÇn B: néi dung I/ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr êng 1. Kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ tr êng lμ g×?...
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 36

KC178 - §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ PhÇn A: Lêi më...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online