ktnn - n kinh t chnh tr L I M U Trong lch s pht trin nn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n kinh t chnh tr L I M U Trong lch s pht trin nn kinh t ca cc nc XHCN trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring, chng ta ch thy mt m hnh kinh t thun nht l m hnh kinh t ch huy tp trung bao cp. C th ni y l mt m hnh kinh t km nng ng v kh thch nghi vi s pht trin chung ca kinh t th gii, chnh v vy m mt s cc quc gia v c nc ta khi p dng m hnh ny gAEp phi nhng kh khn khng nh. T vic nhn thc ng n nhng u khuyt tt trong thc tin tn ti ca nn kinh t lc by gi nn i hi ng VI i n quyt nh mang tnh cch mng trong con ng ci cch nn kinh t. Bt u t m hnh nn kinh t hng ho nhiu thnh phn vn hnh theo c ch th tr ng c s qun l ca Nh nc theo nh hng XHCN ln u tin c p dng vo Vit Nam . Cng bt u t th c khng t kin tranh lun cho rng c phi c ch th tr ng l sn phm ca CNTB hay khng v s vn dng ca ta c phi l s vn dng kinh nghim ca CNTB hay khng ? Nhiu kin th cho rng kinh t th tr ng v CNXH l nh nc vi la khng th dung np vi nhau, bi kinh t th tr ng tn ti trong n rt nhiu nhng khuyt tt khng th SV: Nguyn Hng Hun - Lp: CN 44C 1 n kinh t chnh tr chp nhn c. Nh vy, t tng pht trin kinh t hng ho th tr - ng di ch XHCN nc ta l cha thng nht. Vic vch nh ra u im v hn ch ca nn kinh t hng ho-kinh t th tr ng l iu cn thit. Vn ny c rt nhiu ngi quan tm phn tch, v theo em th dng nh mi ngi c nhng nhn nh kh ton din v nhng u, nhng khuyt ca nn kinh t th tr ng. Nhng vn chnh li l ch khi chung ta quyt tm i theo xy dng nn kinh t th tr ng ri th chng ta phi lm nh th no, phi dng nhng cng c no v ai l ngi ng ra s dng nhng cng c hn ch nhng khuyt tt, pht huy nhng u im ca n. T nhng l do trn em la chn ti : Vai tr kinh t ca Nh nc trong nn kinh t th tr ng nh hng XHCN nc ta hin nay i theo nhng nh hng ni dung m thy gio cung cp, em s c gng nu c trn vn bn chnh:- Lm r tnh tt yu khch quan vai tr qun l v m ca Nh nc i vi nn kinh t....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 41

ktnn - n kinh t chnh tr L I M U Trong lch s pht trin nn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online