{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ktnn - n kinh t chnh tr LI M U T rong lch s pht trin nn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ L I M Đ U Trong lÞch sö ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña c¸c níc XHCN trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng, chóng ta chØ thÊy mét m« h×nh kinh tÕ thuÇn nhÊt ®ã lµ m« h×nh kinh tÕ chØ huy tËp trung bao cÊp. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét m« h×nh kinh tÕ kÐm n¨ng ®éng vµ khã thÝch nghi víi sù phÊt triÓn chung cña kinh tÕ thÕ giíi, chÝnh v× vËy mµ mét sè c¸c quèc gia vµ c¶ níc ta khi ¸p dông m« h×nh nµy ®· gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá. Tõ viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n nh÷ng u khuyÕt tËt trong thùc tiÔn tån t¹i cña nÒn kinh tÕ lóc bÊy giê nªn ®¹i héi ®¶ng VI ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh mang tÝnh c¸ch m¹ng trong con ®êng c¸i c¸ch nÒn kinh tÕ. B¾t ®Çu tõ ®ã m« h×nh nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN lÇn ®Çu tiªn ®îc ¸p dông vµo ViÖt Nam . Còng b¾t ®Çu tõ ®ã th× cã kh«ng Ýt ý kiÕn tranh luËn cho r»ng cã ph¶i c¬ chÕ thÞ trêng lµ s¶n phÈm cña CNTB hay kh«ng vµ sù vËn dông cña ta cã ph¶i lµ sù vËn dông kinh nghiÖm cña CNTB hay kh«ng ? NhiÒu ý kiÕn th× cho r»ng kinh tÕ thÞ trêng vµ CNXH lµ nh níc víi löa kh«ng thÓ dung n¹p víi nhau, bëi kinh tÕ thÞ trêng tån t¹i trong nã rÊt nhiÒu nh÷ng khuyÕt tËt kh«ng thÓ chÊp nhËn ®îc. Nh vËy, t tëng ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ thÞ trêng díi chÕ ®é XHCN ë níc ta lµ cha thèng nhÊt. SV: NguyÔn Hång Hu©n - Líp: CN 44C 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ ViÖc v¹ch ®Þnh ra u ®iÓm vµ h¹n chÕ cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸-kinh tÕ thÞ trêng lµ ®iÒu cÇn thiÕt. VÊn ®Ò nµy ®· ®îc rÊt nhiÒu ngêi quan t©m ph©n tÝch, vµ theo em th× d- êng nh mäi ngêi ®· cã nh÷ng nhËn ®Þnh kh¸ toµn diÖn vÒ nh÷ng u, nh÷ng khuyÕt cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nhng vÊn ®Ò chÝnh l¹i lµ ë chç khi chung ta ®· quyÕt t©m ®i theo x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng råi th× chóng ta ph¶i lµm nh thÕ nµo, ph¶i dïng nh÷ng c«ng cô nµo vµ ai lµ ngêi ®øng ra sö dông nh÷ng c«ng cô ®ã ®Ó h¹n chÕ nh÷ng khuyÕt tËt, ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm cña nã. Tõ nh÷ng lý do trªn em lùa chän ®Ò tµi : “ Vai trß kinh tÕ cña Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë níc ta hiÖn nay §i theo nh÷ng ®Þnh híng néi dung mµ thÇy gi¸o ®· cung cÊp, em sÏ cè g¾ng nªu ®îc trän vÑn bèn ý chÝnh: - Lµm râ tÝnh tÊt yªu kh¸ch quan vai trß qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ. - Lµm râ nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng theo ®inh híng XHCN ë níc ta.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

ktnn - n kinh t chnh tr LI M U T rong lch s pht trin nn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online