ktnn2 - P hn m u N c ta bt du di mi nn kinh t t nhng nm chn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn më ®Çu Níc ta b¾t dÇu daei míi nÒn kinh tÕ tõ nh÷ng n¨m chÝn m¬i cho ®Õn nay ®· qua mêi n¨m .Trong dã vai trß chñ ®¹o, dÉn d¾t, ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn cña kinh tÕ Nhμ níc lu«n ®îc §¶ng quan t©m, coi träng vμ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu bíc ®Çu rÊt kh¶ quan c¶ trong lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, c¶ ®êng lèi ®èi néi vμ ®èi ngo¹i cña ®Êt níc.§Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tª theo ®Þnh híng XHCN trong NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng IX ®· kh¼ng ®Þnh chñ tr ¬ng nhÊt ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn, c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kinh doanh theo ph¸p luËt, cïng ph¸t triÓn l©u dμi, hîp t¸c, c¹nh tranh lμnh m¹nh trong ®ã kinh tÕ Nhμ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o vμ quuyÕt ®Þnh, kinh tÕ Nhμ níc cïng kinh tÕ tËp thÓ trë thμnh c¬ së v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vμ mét lÇn n÷a nhÊn m¹nh nhiÖm vô “TiÕp tôc ®aei míi vμ ph¸t triÓn kinh tÕ Nhμ níc ®Ó thùc hiÖn tèt vai trß chñ ®¹o nÒn kinh tÕ”. Cã nh thÕ míi ph¸t huy ®îc ®AEc diÓm cña kinh tÕ XHCN Nh»m thÓ hiÖn râ vai trß cña thμnh phÇn kinh tÕ Nhμ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®ßi hái kinh tÕ Nhμ níc ph¶i ®aei míi ®Ó gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o, thóc 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
®Èy c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn. V× vËy viÖc nghiªn cøu nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhμ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt nam hiÖn nay lμ hÕt søc quan träng. Víi tÇm quan trängcña nã em ®· chän ®Ò tμi : Kinh tÕ nhμ níc vμ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ë ViÖt Nam" Ngoμi phÇn më ®μu vμ phÇn kÕt luËn §Ò tμi bao gåm Ch¬ng1 Vai trß cña Kinh tÕ Nhμ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN 1.1 Kinh tÕ Nhμ níc 1.2 Kinh tÕ Nhμ níc cã vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng Ch¬ng2 Kinh tÕ Nhμ níc ë níc ta hiÖn nay 2.1 Nh÷ng thμnh tùu ®· ®¹t dîc trong h¬n 10 n¨m ®aei míi 2.2 Sù h¹n chÕ vμ nh÷ng tån t¹i cña kinh tÕ Nhμ níc Ch¬ng3 Quan ®iÓm vμ gi¶i ph¸p t¨ng cêng vai trß chñ 2
Background image of page 2
®¹o Kinh tÕ Nhμ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr - êng ®Þnh híng XHCN. 3.1 Quan ®iÓm cña §¶ng vμ Nhμ níc ®èi víi thμnh phÇn kinh tÕ Nhμ níc. 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng vai trß chñ ®¹o Kinh tÕ Nhμ níc. a §aei míi vμ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c Taeng c«ng ty Nhμ níc, h×nh thμnh mét sè tËp ®oμn kinh tÕ m¹nh. c
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

ktnn2 - P hn m u N c ta bt du di mi nn kinh t t nhng nm chn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online