ktnn8 - T iu lun kinh t chnh tr A Li m u t n c ta trong qu...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ A. Lêi më ®Çu §Êt níc ta trong qu¸ tr×nh ®i lªn chñ nghÜa x· héi ph¶i x©y dùng mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vμ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ loμi ngêi tõ tr íc ®Õn nay ®· tr¶i qua tÊt nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, naei bËt vμ râ nÐt ®ã lμ h×nh th¸i c«ng x· nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa vμ x· héi chñ nghÜa. Trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ ®ã cha cã mét h×nh th¸i kinh tÕ nμo cã mét c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hμnh kinh tÕ mét c¸ch phï hîp vμ hîp lý nhÊt tõ viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ chØ dùa vμo kinh tÕ thÞ tr - êng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ cho ®Õn viÖc chØ dùa vμo tae chøc qu¶n lý ®iÒu hμnh cña Nhμ níc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cho phï hîp, ®AEc biÖt lμ giai ®o¹n ViÖt Nam hiÖn nay, em lùa chän ®Ò tμi :" Vai trß kinh tÕ cña Nhμ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta ". NÒn kinh tÕ níc ta ®ang ë vμo giai ®o¹n ®AEc biÖt cña sù ph¸t triÓn, ®ã lμ bíc ngoAEt trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc. Nh chóng ta ®· biÕt, trong thêi ®¹i ngμy nay kh«ng cã nÒn kinh tÕ nμo chÞu sù ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ thÞ tr êng mμ kh«ng cã sù qu¶n lý cña Nhμ níc ë nh÷ng møc ®é vμ ph¹m vi kh¸c Phïng Thanh Tó 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ nhau. Bëi v× bªn c¹nh nh÷ng mAEt tÝch cùc cña kinh tÕ thÞ tr êng nh: n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn, hμng ho¸ s¶n xuÊt ra nhiÒu, thu nhËp quèc d©n t¨ng…. th× c¬ chÕ thÞ tr êng còng n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò tiªu cùc cÇn gi¶i quyÕt nh: l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng, tÖ n¹n, x· héi… Do vËy Nhμ níc ph¶i can thiÖp vμo kinh tÕ ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cã hiÖu qu¶, c«ng b»ng aen ®Þnh. §AEc biÖt nÒn kinh tÕ níc ta ®ang ph¸t triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cμng kh«ng thÓ thiÕu sù qu¶n lý cña Nhμ níc. Phïng Thanh Tó 2
Background image of page 2
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ B. Néi dung I. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña vai trß qu¶n lý vÜ m« cña Nhμ níc. 1.1. Vai trß cña Nhμ níc trong lÞch sö. Nhμ níc lμ c«ng cô cña giai cÊp thèng trÞ ®îc sö dông ®Ó duy tr× trËt tù x· héi cho phï hîp víi lîi Ých cña nã. Trong lÞch sö x· héi loμi ngêi ®· cã thêi kú kh«ng cã Nhμ níc. §ã lμ thêi kú céng s¶n nguyªn thuû, do tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

ktnn8 - T iu lun kinh t chnh tr A Li m u t n c ta trong qu...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online