Kttt - M bμi Sau 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®aei míi cña §¶ng b»ng sù n lùc s¸ng t¹o cña quÇn chóng c¸c nghμnh c¸c cÊp

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Më bμi Sau 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®aei míi cña §¶ng , b»ng sù nç lùc s¸ng t¹o cña quÇn chóng , c¸c nghμnh, c¸c cÊp, chóng ta ®· vît qua ®îc khñng ho¶ng, ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu to lín vμ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng thùc tiÔn trªn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi: kinh tÕ t¨ng tr ëng nhanh, chÝnh trÞ aen ®Þnh, më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i vμ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, tËn dông nguån vèn vμ c«ng nghÖ, ph¸t huy néi lùc ®Êt níc, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸, bé mAEt kinh tÕ-x· héi thay da ®aei thÞt tõng ngμy, ®êi sèng ®¹i bé phËn nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ nÐt. Trong qu¸ tr×nh ®aei míi, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò t duy lý luËn cèt lâi thuéc vÒ ®êng lèi lμ sù chuyÓn ®aei tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Víi mong muèn t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò khi x©y dùng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam nh: v× sao chóng ta ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng, môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng lμ g×, nh÷ng ®AEc ®iÓm vμ thùc tr¹ng kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh h- íng x· héi chñ nghÜa ë níc ta... V× vËy em ®· chän ®Ò tμi “ Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam ” 1 I Kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ tr êng. Kinh tÕ thÞ tr êng lμ mét kiÓu tae chøc kinh tÕ-x· héi.Trong ®ã tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®Òu th«ng qua thÞ tr êng. Lμ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña kinh tÕ hμng ho¸ trong ®ã c¸c quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸. Kinh tÕ hμng ho¸ vËn ®«ng theo c¬ chÕ thÞ tr êng II. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Kinh tÕ hμng ho¸ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng ph¸t triÓn tõ s¬ khai ®Õn hiÖn ®¹i lμ mét c«ng tr×nh s¸ng t¹o cña loμi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ trao ®aei. Tr íc ®©y cã quan niÖm cho r»ng kinh tÕ hμng ho¸ lμ s¶n phÈm riªng cã cña chñ nghÜa t b¶n.§©y lμ quan ®iÓm sai.Tõ ®ã kinh tÕ x· héi chñ nghÜa vËn hμnh theo c¬ chÕ tËp trung ,quan liªu bao cÊp ,lμm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn tr× trÖ,lμ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lμm cho chñ nghÜa x· héi khñng ho¶ng. §ã lμ tr×nh ®é v¨n minh mμ nh©n lo¹i ®· ®¹t ®îc, chø kh«ng ph¶i lμ ph¸t minh cña chñ nghÜa t b¶n. NÒn kinh tÕ hμng ho¸ vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng trªn thùc tÕ ®· tá râ nhiÒu lîi thÕ nhng ®ång thêi còng béc lé nh÷ng khuyÕt tËt cÇn kh¾c phôc. Nhê cã c¬ chÕ thÞ tr êng, viÖc ph©n bae vμ sö dông c¸c nguån lùc cña nÒn kinh tÕ ®· cã hiÖu qu¶ h¬n. §éng lùc lîi Ých kinhtÕ ®· ph¸t huy t¸c dông m¹nh h¬n, c¬ chÕ qu¶n lý míi ®· ®îc vËn hμnh vμ ngμy cμng tham gia ®Çy ®ñ h¬n ph©n c«ng lao ®éng ë trong níc vμ quèc tÕ. Chinh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh 2 tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr êng kh«ng...
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 29

Kttt - M bμi Sau 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®aei míi cña §¶ng b»ng sù n lùc s¸ng t¹o cña quÇn chóng c¸c nghμnh c¸c cÊp

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online