ktttdhg-xhcn - L i ni u S chuyn i t nn kinh t k hoch ho tp...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Sù chuyÓn ®aei tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hoμ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng XHCN ë níc ta hiÖn nay lÇ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Qu¸ tr×nh chuyÓn ®aei ®ã ®îc b¾t ®Çu tõ ®¹i héi VI n¨m 1986. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®aei tõ ®ã ®Õn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®· thu ®îc rÊt nhiÒu thμnh tùu to lín. ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng XHCN ®· ®a níc tho¸t khái sù tr× trÖ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ sang mét nÒn kinh tÕ míi, ph¸t triÓn m¹nh h¬n. Trong t¬ng lai, cã thÓ nÒn kinh tÕ níc ta sÏ theo kÞp ®îc nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Nh÷ng thμnh c«ng bíc ®Çu cña nÒn kinh tÕ cã ®îc lμ do §¶ng vμ nhμ níc ta ®· nhËn ra r»ng sù vËn dông vμ s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin, §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· chñ ch¬ng chuyÓn ®aei tõ c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr êng, nhng nÒn kinh tÕ níc ta kh«ng ph¶i lμ nÒn kinh tÕ thÞ tr êng thuÇn tuý mμ lμ nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù tham gia cña nhμ níc víi t c¸ch lμ ngêi ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng XHCN. VËy Nhμ níc cã vai trß rÊt lín trong nÒn kinh tÕ. §Ò ¸n sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò: Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vμ gi¶i ph¸p 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng XHCN. Do ®iÒu kiÖn thêi gian vμ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ còng nh nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt nªn bμi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Qua ®©y em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gãp ý cña thÇy c« gi¸o ®Ó bμi viÕt cña em ®- îc hoμn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! 2
Background image of page 2
I. NÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng xhcn ë vn . Kinh tÕ thÞ tr êng C¬ chÕ thÞ tr êng lμ taeng thÓ nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ, c¸c ph¹m trï kinh tÕ vμ qui luËt kinh tÕ cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau cïng t¸c ®éng ®Ó ®iÒu tiÕt cung - cÇu gi¸ c¶ cïng nh÷ng hμnh vi cña ngêi tham gia thÞ tr êng nh»m gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò c¬ b¶n: S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh thÕ nμo, s¶n xuÊt cho ai? C¸c mèi quan hÖ trong c¬ chÕ thÞ tr êng chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c qui luËt kinh tÕ kh¸ch quan nh qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt cung cÇu, qui luËt lu th«ng tiÒn tÖ. §éng lùc cña c¸c mèi quan hÖ nμy lμ lîi nhuËn trong m«i tr êng c¹nh tranh. C¬ chÕ thÞ tr êng lμ c¬ chÕ cã rÊt nhiÒu u ®iÓm: - C¬ chÕ thÞ tr êng lμ c¬ chÕ n¨ng ®éng nh¹y c¶m cã kh¶ n¨ng tù ®éng ®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt x· héi tøc lμ sù ph©n bae s¶n xuÊt vμo c¸c khu vùc c¸c ngμnh kinh tÕ hay s¶n xuÊt c¸i g× nh thÕ nμo ®Òu do thÞ tr êng quyÕt ®Þnh mμ kh«ng cÇn bÊt cø sù ®iÒu khiÓn nμo. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 20

ktttdhg-xhcn - L i ni u S chuyn i t nn kinh t k hoch ho tp...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online