mauthuan - Lêi më ®Çu N¨m 1986 trë vÒ truíc nÒn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu N¨m 1986 trë vÒ truíc nÒn kinh tÕ níc ta lμ nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá tù cung tù cÊp vËn hμnh theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. MAEt kh¸c do nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh kinh tÕ x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ níc ta ngμy cμng tôt hËu khñng ho¶ng trÇm träng kÐo dμi, møc sèng nh©n d©n thÊp. §øng tr íc bèi c¶nh ®ã con ®êng ®óng ®¾n duy nhÊt ®Ó ®aei míi ®Êt níc lμ ®aei míi nÒn kinh tÕ. T¹i ®¹i héi VI (th¸ng 12/1986) cña ®¶ng ta ®· ®Ò ra ®êng lèi ®aei míi nÒn kinh tÕ, chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ bao cÊp trμn lan vμ tËp trung quan liªu sang nÒn kinh tÕ thÞ truêng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Mét chñ tr ¬ng hÕt søc quan träng cña giai ®o¹n nμy lμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña ®Êt níc ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr ëng nhanh chãng. §aei míi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nhμ níc lμ mét trong nh÷ng chñ tr ¬ng lín cña ®¶ng vμ nhμ níc nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ã. Qua mêi n¨m ®aei míi chóng ta ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. §iÒu ®ã chøng tá ®êng lèi l·nh ®¹o cña ®¶ng vμ nhμ níc ta hoμn toμn ®óng ®¾n. Nhng phÝa sau nh÷ng thμnh tùu ®ã cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n naei cém do trong nÒn kinh tÕ ®ã cßn tån t¹i rÊt nhiÒu m©u thuÉn kh¸c nhau. Do ®ã cÇn nghiªn cøu, bae sung vμ 1 hoμn thiÖn nh÷ng quan ®iÓm, biÖn ph¸p ®Ó nÒn kinh TÕ níc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh híng ph¸t triÓn x· héi chñ nghÜa vμ gi÷ v÷ng ®Þnh híng ®ã. §Ó hiÓu râ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay vμ sù ph¸t triÓn s¾p tíi th× em ®· chän ®Ò tμi: “ Kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vμ nh÷ng m©u thuÉn cña nã . Sù ®aei míi tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp th ¬ng m¹i nhμ níc ë níc ta hiÖn nay ®Ó nghiªn cøu. PhÇn I: lý luËn chung I C¬ së lý luËn: 1. Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn: 1.1 . M©u thuÉn lμ hiÖn tîng kh¸ch quan vμ phae biÕn PhÐp biÖn chøng duy vËt kh¼ng ®Þnh mäi sù vËt hiÖn tîng trong thÕ giíi ®Òu tån t¹i m©u thuÉn bªn trong. M©u thuÉn tån t¹i kh¸ch quan trong mäi sù vËt vμ hiÖn tuîng cña giíi tù nhiªn, ®êi sèng x· héi vμ t duy cña con ngêi. M©u thuÉn tån t¹i phae biÕn ë mäi sù vËt hiÖn t îng vμ tån t¹i trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi sù vËt. M©u thuÉn mang tÝnh ®a d¹ng. Mçi sù vËt, mçi qu¸ tr×nh cña thÕ giíi kh¸ch quan tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn kh¸c nhau. M©u thuÉn 2 trong tù nhiªn kh¸c trong mÉu thuÉn x· héi vμ kh¸c víi m©u thuÉn trong t duy....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 32

mauthuan - Lêi më ®Çu N¨m 1986 trë vÒ truíc nÒn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online