mauthuan - L i m u Nm 1986 tr v truc nn kinh t n c ta l nn...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu N¨m 1986 trë vÒ truíc nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá tù cung tù cÊp vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. MÆt kh¸c do nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh kinh tÕ x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ níc ta ngµy cµng tôt hËu khñng ho¶ng trÇm träng kÐo dµi, møc sèng nh©n d©n thÊp. §øng tríc bèi c¶nh ®ã con ®êng ®óng ®¾n duy nhÊt ®Ó ®æi míi ®Êt níc lµ ®æi míi nÒn kinh tÕ. T¹i ®¹i héi VI (th¸ng 12/1986) cña ®¶ng ta ®· ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi nÒn kinh tÕ, chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ bao cÊp trµn lan vµ tËp trung quan liªu sang nÒn kinh tÕ thÞ truêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Mét chñ tr¬ng hÕt søc quan träng cña giai ®o¹n nµy lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña ®Êt níc ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh chãng. §æi míi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét trong nh÷ng chñ tr¬ng lín cña ®¶ng vµ nhµ níc nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®ã. Qua mêi n¨m ®æi míi chóng ta ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. §iÒu ®ã chøng tá ®êng lèi l·nh ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ níc ta hoµn toµn ®óng ®¾n. Nhng phÝa sau nh÷ng thµnh tùu ®ã cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n næi cém do trong nÒn kinh tÕ ®ã cßn tån t¹i rÊt nhiÒu m©u thuÉn kh¸c nhau. Do ®ã cÇn nghiªn cøu, bæ sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng quan ®iÓm, biÖn ph¸p ®Ó nÒn kinh TÕ níc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh híng ph¸t triÓn x· héi chñ nghÜa vµ gi÷ v÷ng ®Þnh híng ®ã. §Ó hiÓu râ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ sù 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ph¸t triÓn s¾p tíi th× em ®· chän ®Ò tµi: “ Kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ nh÷ng m©u thuÉn cña . Sù ®æi míi tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ n- íc ë níc ta hiÖn nay ®Ó nghiªn cøu. PhÇn I: lý luËn chung I C¬ së lý luËn: 1. Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn: 1.1 . M©u thuÉn lµ hiÖn tîng kh¸ch quan vµ phæ biÕn PhÐp biÖn chøng duy vËt kh¼ng ®Þnh mäi sù vËt hiÖn tîng trong thÕ giíi ®Òu tån t¹i m©u thuÉn bªn trong. M©u thuÉn tån t¹i kh¸ch quan trong mäi sù vËt vµ hiÖn tuîng cña giíi tù nhiªn, ®êi sèng x· héi vµ t duy cña con ngêi. M©u thuÉn tån t¹i phæ biÕn ë mäi sù vËt hiÖn tîng vµ tån t¹i trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi sù vËt. M©u thuÉn mang tÝnh ®a d¹ng. Mçi sù vËt, mçi qu¸ tr×nh cña thÕ giíi kh¸ch quan tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn kh¸c nhau. M©u thuÉn trong tù nhiªn kh¸c trong mÉu thuÉn x· héi vµ kh¸c víi m©u thuÉn trong t duy.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern