nhanuoc - n kinh t chnh tr Li M u Nh mi ngi bit kinh t th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi Më §Çu Nh mäi ngêi ®· biÕt, kinh tÕ thÞ tr êng lμ mét kiÓu tae chøc kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña v¨n minh nh©n lo¹i. Tõ tr íc ®Õn nay nã tån t¹i vμ ph¸t triÓn chñ yÕu ë c¸c níc chñ nghÜa t b¶n, lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña chñ nghÜa t b¶n. Chñ nghÜa t b¶n ®· biÕt lîi dông tèi ®a u thÕ cña kinh tÕ thÞ tr êng ®Ó phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn tiÒm n¨ng kinh doanh, t×m kiÕm lîi nhuËn, vμ mét c¸ch kh¸ch quan nã thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt cña x· héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Ngμy nay, kinh tÕ thÞ tr êng t b¶n chñ nghÜa ®· ®¹t tíi giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸ cao vμ phån thÞnh trong c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn. Tõ ®¹i héi IV cña §¶ng ( n¨m 1986 ) ®Êt níc ta thùc hiÖn ®êng lèi ®aei míi ,chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr êng h¬n 10 n¨m qua, ®Êt níc ®· vît qua bao khã kh¨n, thö th¸ch giμnh ®îc nhiÒu thμnh tùu trªn c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, trong ®ã cã lÜnh vùc kinh tÕ. Tuy nhiªn trong c¸c V¨n kiÖn cña §¶ng t¹i ®¹i héi lÇn thø VII,VIII ®· ®Ò cËp ®Õn 4 nguy c¬ th¸ch thøc ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë níc ta, trong ®ã “chÖch híng x· héi chñ nghÜa” cã thÓ coi lμ nguy c¬ lín nhÊt. V× vËy kh¶ n¨ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa nÒn kinh tÕ thÞ tr - êng níc ta cã trë thμnh hiÖn thùc hay kh«ng tr íc hÕt phô thuéc vμo vai trß l·nh ®¹o kinh tÕ cña §¶ng vμ nhμ níc lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh nhÊt b¶o ®¶m ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng còng nh toμn bé sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Ngμy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn ®¹i, víi s ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc - c«ng nghÖ, nÕu kh«ng cã sù can thiÖp cña nhμ níc th× kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ lín cã tÇm cì quèc gia, quèc tÕ . V× thÕ kÕt hîp hμi hoμ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ gi÷a sù vËn hμnh cña c¬ chÕ thÞ tr êng víi sù ®iÒu tiÕt cña nhμ n- íc lμ cÇn thiÕt vμ lμ gi¶i ph¸p mang l¹i thμnh c«ng trªn con ®êng ph¸t triÓn. Trong mèi quan hÖ ®ã, nhμ níc gi÷ vai trß ®Þnh híng t¹o “hμnh lang “ ph¸p lý vμ m«i tr ¬ng ®Çu t ®Ó c¸c chñ thÓ cã thÓ cã thÓ ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña m×nh. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vÒ vai trß cña nhμ níc trong
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 42

nhanuoc - n kinh t chnh tr Li M u Nh mi ngi bit kinh t th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online