phanhoagiaungheo

phanhoagiaungheo - kinh t th trng v s phn ho giu ngho ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
kinh tÕ thÞ trêng vµ sù ph©n ho¸ giµu nghÌo §Æng Thanh TuÊn. K44. X· Héi Häc 1. §Æt vÊn ®Ò : GÇn hai m¬i n¨m qua, níc ta thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, b¾t ®Çu tõ lÜnh vùc kinh tÕ, ®Þnh híng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, theo c¬ chÕ thÞ trêng ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ : t¨ng trëng kinh tÕ lu«n ®îc gi÷ ë møc æn ®Þnh kh¸, ®êi sèng ngêi d©n theo ®ã còng ngµy cµng ®îc n©ng cao. ..Tuy nhiªn ®i kÌm víi nh÷ng thµnh qu¶ nµy lµ nh÷ng hÖ qu¶ x· héi tÝch cùc cã, tiªu cùc cã, trªn b×nh diÖn nh÷ng hËu qu¶ tiªu cùc, ®©y lµ nh÷ng th¸ch thøc cho §¶ng vµ nhµ níc ta trong viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸i kinh tÕ vµ c¸i x· héi ®Ó ®¹t tíi môc tiªu v× mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, trong ®ã võa ®¶m b¶o kinh tÕ ph¸t triÓn, võa ®¶m b¶o gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi, thùc hiÖn c«ng b»ng vµ b×nh ®¼ng. Theo chñ tr¬ng ®ã trong nh÷ng n¨m võa qua, ®øng tríc nh÷ng vÊn ®Ò x· héi n¶y sinh tõ nh÷ng t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, cña c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng nh lµ t×nh tr¹ng ph©n tÇng x· héi, sù ph©n hãa giÇu nghÌo ngµy cµng râ rÖt. .. §¶ng vµ nhµ níc ta ®· thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt mèi quan hÖ gi÷a mét bªn lµ t¨ng trëng kinh tÕ vµ mét bªn lµ b¶o ®¶m sù c«ng b»ng x· héi. Tuy nhiªn còng cßn tån t¹i kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Ph©n tÇng x· héi, ph©n ho¸ giÇu nghÌo lµ mét tÊt yÕu n¶y sinh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ë mét gãc ®é nµo ®ã ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhng còng ®Æt ra kh«ng Ýt nh÷ng vÊn ®Ò tiªu cùc, nh lµ thÓ hiÖn cña mét t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Thùc tÕ vÊn ®Ò diÔn ra nh thÕ nµo ? Tr¶ lêi c©u hái nµy mang l¹i nh÷ng ý nghÜa nhÊt ®Þnh mµ tríc hÕt gióp ta thÊy ®îc thùc tÕ cña mèi quan hÖ kinh tÕ - x· héi vµ viÖc gi¶i quyÕt nã trªn mét khÝa c¹nh cô thÓ ®ã lµ t¨ng trëng kinh tÕ vµ ph©n ho¸ giÇu nghÌo. .. 2. Kh¸i niÖm c«ng cô : 2.1. T¨ng trëng kinh tÕ :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
T¨ng trëng kinh tÕ hµm ý muèn nãi ®Õn sù thay ®æi thuÇn tuý vÒ lîng cña nÒn kinh tÕ, nã ®îc cô thÓ b»ng nh÷ng chØ sè nh lµ GDP. 2.2. Ph©n tÇng x· héi, ph©n ho¸ giÇu nghÌo :
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

phanhoagiaungheo - kinh t th trng v s phn ho giu ngho ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online