phanphoi - L i m u Qu trnh ti sn xut l s kt hp hai ho gia...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt lμ sù kÕt hîp hai hoμ gi÷a c¸c kh©u: S¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®aei vμ tiªu dïng. Trong ®ã ph©n phèi lμ mét kh©u quan träng vμ kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña qu¸ tr×nh nμy. Nã nèi liÒn s¶n xuÊt víi trao ®aei, tiªu dïng, phôc vô vμ thóc ®Èy s¶n xuÊt, phôc vô tiªu dïng. Kh«ng nh÷ng thÕ, quan hÖ ph©n phèi cßn lμ mét yÕu tè rÊt träng yÕu cña quan hÖ s¶n xuÊt, nã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých cña mçi thμnh viªn vμ lîi Ých cña toμn x· héi. Trong thêi gian ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë níc ta hiÖn nay, do nÒn kinh tÕ cßn nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ nªn còng cßn cã nhiÒu h×nh thøc lîi Ých kinh tÕ kh¸c nhau vμ tÊt yÕu lμ cßn xuÊt hiÖn nhiÒu m©u thuÉn gi÷a c¸c h×nh thøc lîi Ých kinh tÕ ®ã. Mét trong nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ lμ kÞp thêi ph¸t hiÖn ra m©u thuÉn gi÷a c¸c lîi Ých vμ t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn ®ã. ViÖc gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn th«ng qua quan hÖ ph©n phèi. Tõ vai trß quan träng cña ph©n phèi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ th× viÖc nghiªn cøu quan hÖ ph©n phèi lμ hÕt søc
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
cÇn thiÕt, ®AEc biÖt lμ ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn naycßn ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng níc ta theo ®Þnh híng XHCN th× viÖc gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ ph©n phèi lμ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn x· héi v× môc tiªu c«ng b»ng x· héi. Nghiªn cøu ph©n phèi lμ mét phÇn trong qu¸ tr×nh ngiªn cøu kinh tÕ ë tÇm vÜ m«, ®ã lμ mét vÊn ®Ò lín lao. Do tr×nh ®é, kh¶ n¨ng vμ thêi gian cßn h¹n chÕ nªn trong bμi viÕt nμy em kh«ng thÓ nghiªn cøu ®îc hÕt. Ph¹m vi nghiªn cøu cña bμi viÕt nμy chØ dõng l¹i ë viÖc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ ph©n phèi, c¸c h×nh thøc ph©n phèi. Cô thÓ lμ nghiªn cøu c¸c h×nh thøc ph©n phèi ë níc ta, ®AEc biÖt lμ ph©n phèi theo lao ®éng vμ c¸c h×nh thøc thu nhËp hay ph©n phèi thu nhËp. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, chñ yÕu nghiªn cøu quan hÖ ph©n phèi ë ViÖt Nam tõ nh÷ng n¨m 1985 cho ®Õn nay. §ã lμ thêi nÒn kinh tÕ ®Êt níc ta b¾t ®Çu chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN. NÒn kinh tÕ thÞ tr êng lμ m«i tr êng tèt cho quan hÖ ph©n phèi ®îc thÓ hiÖn râ nÐt, ®AEc biÖt lμ khi nÒn kinh tÕ níc ta cßn ®ang trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é vμ gAEp nhiÒu khã kh¨n. §Ò tμi nμy ®îc bè côc gåm 2 ch¬ng chÝnh : 2
Background image of page 2
Ch ¬ng I : Lý luËn chung vÒ ph©n phèi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng Trong phÇn nμy sÏ tr×nh bμy nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt, c¬ b¶n nhÊt vÒ ph©n phèi: b¶n chÊt, vai trß cña quan hÖ ph©n phèi vμ néi dung chñ yÕu cña quan hÖ ph©n phèi, ®AEc biÖt
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

phanphoi - L i m u Qu trnh ti sn xut l s kt hp hai ho gia...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online