{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

phanphoi2 - Li m u T nm 1986 n nay nc ta ang thc hin chnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Tõ n¨m 1986 ®Õn nay níc ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi ®Ó héi nhËp quèc tÕ. §Ó trë thµnh mét níc ph¸t triÓn nh mong ®îi kh«ng nh÷ng chóng ta ph¶i ph¸t triÓn mét nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, chóng ta cßn ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh mÏ, ®iÒu ®ã chØ cã ®îc khi ph©n phèi thu nhËp ë níc ta ®ång ®Òu. ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, thu nhËp cña ngêi d©n cha cao, kh«ng nh÷ng thÕ l¹i cã sù chªnh lÖch gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a miÒn nói vµ ®ång b»ng, xuÊt hiÖn nh÷ng ngêi giµu vµ nh÷ng ngêi nghÌo, g©y ra t×nh h×nh trong níc lu«n cã nh÷ng bÊt ®ång, phøc t¹p. H¬n n÷a ph©n phèi thu nhËp l¹i lµ mét kh©u kh«ng kÐm phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, nã lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n phèi thu nhËp cã ¶nh hëng trë l¹i ®èi víi s¶n xuÊt, cã thÓ thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. Ph©n phèi ®óng ®¾n thu nhËp c¸ nh©n cña x· héi, c¸c thµnh viªn x· héi níc ta trong thêi k× qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi lµ mét vÊn ®Ò v« cïng hÖ träng, t¹o ra ®éng lùc gãp phÇn tÝch cùc vµo s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt x· héi. §ång thêi gãp phÇn tÝch cùc lµm æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Nh vËy vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay ®Æt ra lµ ph©n phèi thu nhËp ®ång ®Òu, tuy nhiªn hiÖn nay trong thùc tÕ gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Víi vai trß quan träng nh vËy cña ph©n phèi thu nhËp ®èi víi níc ta hiÖn nay, em xin chän ®Ò tµi lµ: "Quan hÖ ph©n phèi thu nhËp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· Héi Chñ NghÜa ë ViÖt Nam”. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn chÊt lîng ®Ò ¸n cha cao, em rÊt mong ®îc sù chØ dÉn cña thÇy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. B - Néi dung ®Ò ¸n. I - C¬ së lÝ luËn vÒ ph©n phèi thu nhËp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· Héi Chñ NghÜa ë ViÖt Nam. 1.1 - TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp c¸ nh©n trong thêi k× qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi ë ViÖt Nam. 1.1.1 - Kh¸i niÖm quan hÖ ph©n phèi vµ c¸c kh¸i niÖm cã liªn quan. Quan hÖ ph©n phèi, c¸c h×nh thøc thu nhËp lµ h×nh thøc thùc hiÖn vÒ mÆt kinh tÕ cña quan hÖ së h÷u vÒ t liÖu s¶n xuÊt. Ph©n phèi thu nhËp cã ¶nh hëng lín ®Õn s¶n xuÊt. C.Mac ®· tõng nãi tíi vai trß ph©n phèi trùc tiÕp c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Sù ph©n phèi c¸c nguån lùc th«ng suÊt sÏ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc. Ph©n phèi thu nhËp quyÕt ®Þnh sù t¸c ®éng cña chñ thÓ yÕu tè s¶n xuÊt th«ng qua ph©n phèi thu nhËp c¸c chñ thÓ yÕu tè s¶n xuÊt cã ®îc ®Ó mua hµng tiªu ding vµ dÞch vô trªn thÞ trêng. C«ng cô thùc hiÖn ph©n phèi thu nhËp 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}