{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

phanphoi9 - Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Tr êng ®¹i...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Tr êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n---------------------------------------------------------- §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ §Ò tμi: Quan hÖ ph©n phèi ë níc ta hiÖn nay – Thùc tr¹ng vμ gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn quan hÖ ph©n phèi ë níc ta trong thêi gian tíi. Gi¸o viªn híng dÉn: TS. TrÇn ViÖt TiÕn Sinhviªn thùc hiÖn: §AEng Hång Minh Líp: Qu¶n trÞ Nh©n lùc A Kho¸: 44 N¨m häc: 2003-2004 1 Hμ Néi 2-2004 Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ph©n phèi thu nhËp gi÷ mét vai trß hÔt søc quan träng. Nã lμ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Ph©n phèi thu nhËp nèi liÒn s¶n xuÊt víi s¶n xuÊt, s¶n xuÊt víi tiªu dïng, nèi liÒn thÞ tr êng hμng ho¸ tiªu dïng vμ dÞch vô víi thÞ tr êng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt lμm cho sù vËn ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr êng diÔn ra th«ng suèt. Mét x· héi muèn aen ®Þnh vμ ph¸t triÓn th× cÇn ®¶m b¶o ®îc nh÷ng lîi Ých cña c¸ nh©n trong x· héi, trong ®ã ph©n phèi ®¶m nhËn vai trß ph©n chia lî Ých cho tõng c¸ nh©n. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph©n phèi thu nhËp cã ý nghÜa to lín ®èi víi sù aen ®Þnh, t¨ng tr ëng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia.Thùc tiÔn ë ViÖt Nam ®· chØ râ, trong qu¸ tr×nh ®i tíi aen ®Þnh vμ t¨ng tr ëng nÒn kinh tÕ, tr íc hÕt chóng ta ph¶i c¶i c¸ch lu th«ng, ph©n phèi. Nhê th¸o gì nh÷ng ¸ch t¾c trong lÜnh vùc nμy mμ nÒn kinh tÕ ní ta ®· vμ ®ang dÇn tho¸t khái t×ng tr¹ng khñng ho¶ng, l¹m ph¸t tõng bíc cã sù t¨ng tr ëng ph¸t triÓn.Tuy nhiªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr êng ®Þnh híng XHCN th× hμng lo¹t c¸c vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc ph©n phèi thu nhËp nh tiÒn l¬ng, lîi nhuËn, lîi tøc ... ®· n¶y sinh, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng c¶i c¸ch th êng xuyªn, liªn tôc ®Ó phï hîp víi nh÷ng nguyªn lý kinh tÕ kinh tÕ thÞ tr êng còng nh nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt cña x· héi ®ang ®AEt ra. V× vËy viÖc nghiªn cøu quan hÖ ph©n phèi trong nÒn kinh 2 tÕ thÞ tr êng vμ vËn dông vμo ViÖt Nam lμ hÕt søc cÊp thiÕt, cÊp b¸ch vμ cã ý nghÜa quan träng c¶ vÒ lý luËn vμ thùc tiÔn. H¬n thÕ n÷a, trong chAEng ®êng ®Çu cña thêi kú qu¸ ®é ë níc ta, do nÒn kinh tÕ cã nhiÒu thμnh phÇn kinh tÕ vËn ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr - êng nªn còng cã nhiÒu lîi Ých kinh tÕ kh¸c nhau vμ tÊt yÕu còng xuÊt hiÖn m©u thuÉn gi÷a c¸c lîi Ých kinh tÕ. ViÖc ph¸t hiÖn vμ gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ vÒ lîi Ých kinh tÕ ®îc thùc hiÖn qua ph©n phèi. Do ®ã viÖc nghiªn cøu quan hÖ ph©n phèi ®îc xem lμ ch×a kho¸ ®Ó th¸o gì cho c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc ph©n chia c¸c lîi Ých trong x· héi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

phanphoi9 - Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Tr êng ®¹i...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online