phanphoi9 - B gio dc v o to Tr ng i hc kinh t quc

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B gio dc v o to Tr ng i hc kinh t quc dn---------------------------------------------------------- n kinh t chnh tr ti: Quan h phn phi nc ta hin nay Thc trng v gii php nhm hon thin quan h phn phi nc ta trong thi gian ti. Gio vin hng dn: TS. Trn Vit Tin Sinhvin thc hin: AEng Hng Minh Lp: Qun tr Nhn lc A Kho: 44 Nm hc: 2003-2004 1 H Ni 2-2004 Li m u Trong nn kinh t th tr ng phn phi thu nhp gi mt vai tr ht sc quan trng. N l mt khu khng th thiu c ca qu trnh ti sn xut. Phn phi thu nhp ni lin sn xut vi sn xut, sn xut vi tiu dng, ni lin th tr ng hng ho tiu dng v dch v vi th tr ng cc yu t sn xut lm cho s vn ng ca c ch th tr ng din ra thng sut. Mt x hi mun aen nh v pht trin th cn m bo c nhng li ch ca c nhn trong x hi, trong phn phi m nhn vai tr phn chia l ch cho tng c nhn. Gii quyt vn phn phi thu nhp c ngha to ln i vi s aen nh, tng tr ng v pht trin kinh t ca mi quc gia.Thc tin Vit Nam ch r, trong qu trnh i ti aen nh v tng tr ng nn kinh t, tr c ht chng ta phi ci cch lu thng, phn phi. Nh tho g nhng ch tc trong lnh vc ny m nn kinh t n ta v ang dn thot khi tng trng khng hong, lm pht tng bc c s tng tr ng pht trin.Tuy nhin khi chuyn sang c ch th tr ng nh hng XHCN th hng lot cc vn thuc lnh vc phn phi thu nhp nh tin lng, li nhun, li tc ... ny sinh, i hi phi c nhng ci cch th ng xuyn, lin tc ph hp vi nhng nguyn l kinh t kinh t th tr ng cng nh nhng i hi cp thit ca x hi ang AEt ra. V vy vic nghin cu quan h phn phi trong nn kinh 2 t th tr ng v vn dng vo Vit Nam l ht sc cp thit, cp bch v c ngha quan trng c v l lun v thc tin. Hn th na, trong chAEng ng u ca thi k qu nc ta, do nn kinh t c nhiu thnh phn kinh t vn ng trong c ch th tr - ng nn cng c nhiu li ch kinh t khc nhau v tt yu cng xut hin mu thun gia cc li ch kinh t. Vic pht hin v gii quyt cc quan h v li ch kinh t c thc hin qua phn phi. Do vic nghin cu quan h phn phi c xem l cha kho tho g cho cc vn lin quan n vic phn chia cc li ch trong x hi....
View Full Document

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 32

phanphoi9 - B gio dc v o to Tr ng i hc kinh t quc

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online