ql-gtri - 1 M c lc M u 2 Ch ng I Quy lut gi tr v vai tr ca...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc Më ®Çu. ........................................................................................ 2 Ch¬ng I: Quy luËt gi¸ trÞ vμ vai trß cña quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ hμng ho¸ .................................................. 3 1.1. Quy luËt gi¸ trÞ. .................................................................... 3 1.1.1. Néi dung cña Quy luËt gi¸ trÞ. .......................................... 3 1.1.2. H×nh thøc cña Quy luËt gi¸ trÞ. ........................................ 4 1.2. Vai trß cña Quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn kinh tÕ hμng ho¸. .4 1.2.1. §iÒu tiÕt s¶n xuÊt vμ lu thong hμng ho¸ . ....................... 4 1.2.2. KÝch thÝch c¶i tiÕn kü thuËt . ......................................... 6 1.2.3. Ph©n ho¸ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hμng ho¸ . ........................ 6 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng viÖc vËn dông Quy luËt gi¸ trÞ vμo nÒn kinh tÕ níc ta thêi gian qua vμ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n Quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta trong thêi gian tíi. ................................................................................ 8 2.1. Thùc tr¹ng vμ vai trß. ............................................................ 8 2.1.1. Thùc tr¹ng viÖc vËn dông Quy luËt gi¸ trÞ ë níc ta thêi gian qua.8 2.1.2. Vai trß cña Quy luËt gi¸ trÞ. ............................................ 14 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m vËn dông tèt h¬n Quy luËt gi¸ trÞ ë níc trong thêi gian tíi. ................................................................. 14 2.2.1. §iÒu tiÕt khèng chÕ vμ qu¶n lý vÜ m«. ........................ 14 2.2.2. N©ng cao søc c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp. ...... 15 2.2.3. Gi¶m bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. ................................. 17 2.2.4. Quan t©m ®Çu t h¬n n÷a vμo nÒn gi¸o dôc. .................. 18 KÕt luËn . ................................................................................... 19 Tμi liÖu tham kh¶o . ............................................................... 20 2
Background image of page 2
Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ hμng ho¸, cã nh÷ng quy luËt kinh tÕ chi phèi ho¹t ®éng cña nh÷ng ngêi qu¶n lý s¶n xuÊt hμng ho¸. Quy luËt kinh tÕ ho¹t ®éng ë mçi ph¬ng thøc s¶n xuÊt hîp thμnh hÖ thèng t¸c ®éng chi phèi ho¹t ®éng cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã. V× vËy, viÖc t×m hiÓu vμ n¾m b¾t c¸c quy luËt kinh tÕ cã ý nghÜa hÕt søc to lín. §AEc biÖt lμ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi ®Êt níc ta ®ang x©y dùng m« h×nh kinh tÕ lμ: "NÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa". Trong ®Ò ¸n nμy, t«i xin ®îc ®i s©u ph©n tÝch quy luËt gi¸ trÞ vμ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

ql-gtri - 1 M c lc M u 2 Ch ng I Quy lut gi tr v vai tr ca...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online