ql-gtri2 - T iu lun kinh t chnh tr Li m u N c ta ang xy dng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ Lêi më ®Çu Níc ta ®ang x©y dùng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, do ®ã nh÷ng kiÕn thøc,kh¸i niÖm ,ph¹m trï ,quy luËt . .cña kinh tÕ chÝnh rÞ ®a ra lμ cùc kú cÇn thiÕt cho viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c tÇng líp d©n c. Lμ mét sinh viªn ®îc häc tËp vμ rÌn luyÖn díi m¸i tr êng Kinh tÕ ®îc c¸c thÇy c« d¹y b¶o vμ truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ. Nhng ®Ó cã c¬ së lý luËn vμ ph¬ng ph¸p luËn nh»m häc tËp tèt c¸c m«n kinh tÕ khoa häc kh¸c v× c¸c m«n nμy ®Òu ph¶i dùa vμo c¸c kiÕn thøc, c¸c ph¹m trï kinh tÕ vμ c¸c quy luËt mμ kinh tÕ chÝnh trÞ Mac-Lªnin ®a ra th× nhÊt thiÕt ph¶i lμm tiÓu luËn m«n kinh tÕ chÝnh trÞ,mAEt kh¸c nã cßn gióp em nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ ,®êi sèng x· héi…. Quy luËt gi¸ trÞ lμ mét quy luËt c¨n b¶n cña s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸. ë ®©u cã s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸ th× ë ®ã cã sù tån t¹i vμ ph¸t ph¸t huy t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ .v× vËy qua t×m hiÓu chung vÒ t×nh h×nh thùc tÕ cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng vμ em quyÕt ®Þnh lùa chän chuyªn ®Ò: Quy luËt gi¸ trÞ vμ vai trß cña nã trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta ” V× nã lμ mét quy luËt gióp ®iÒu tiÕt vμ lu th«ng Lª thÞ quyªn -1-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ hμng ho¸ ,kÝch thÝch c¶i tiÕn kÜ thuËt hîp lý ho¸ s¶n xuÊt ,th hiÖn sù lùa chän tù nhiªn vμ ph©n ho¸ kÎ giμu ngêi nghÌo . Cuèi cïng em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì ,híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ ®· gióp em hoμn thiÖn bμi tiÓu luËn nμy Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n. Lª thÞ quyªn -2-
Background image of page 2
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ CH¦¥NG 1 nh÷ng vÊn lý luËn vÒ quy luËt gi¸ trÞ vμ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng 1.1 Néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ 1.1.1 C¸c quan ®iÓm vÒ gi¸ trÞ : -Theo Adam Smith lý luËn gi¸ trÞ :¤ng ph©n biÖt ®îc gi¸ trÞ sö dông ,gi¸ trÞ trao ®aei cho gi¸ trÞ hμng ho¸ lμ do hao phÝ lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra nã quyÕt ®Þnh, xong «ng l¹i kh«ng nhÊt qu¸n .Cã lóc l¹i ®a ra ®Þnh nghÜa sai lÇm vÒ gi¸ trÞ bá mÊt bé phËn t b¶n bÊt biÕn (C) chØ cßn (v+m )nªn bÞ bÕ t¾c khi ph©n tÝch t¸i s¶n xuÊt. -Theo Thomas Robert Malthus:¤ng ®· sö dông nghÜa thø hai cña A.Smith vÒ gi¸ trÞ vμ bae sung ®Þnh nghÜa nμy .§iÒu ®ã lμm cho quan ®iÓm vÒ gi¸ trÞ cña Thomas Robert Malthus xa rêi quan ®iÓm gi¸ trÞ –lao ®éng.Thomas Rober Malthus ñng hé ®Þnh nghÜa cho r»ng : “Gi¸ trÞ hμng ho¸ do lao ®éng mμ ngêi ta cã thÓ mua ®îc b»ng hμng ho¸ nμy quyÕt ®Þnh” ¤ng bae sung thªm: Lª thÞ quyªn -3-
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

ql-gtri2 - T iu lun kinh t chnh tr Li m u N c ta ang xy dng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online