qluatgtri - Phn I Phn m u ng trc xu th pht trin mnh m ca nn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn I PhÇn më ®Çu §øng tríc xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× níc ViÖt Nam ta cßn lμ mét trong nh÷ng níc cã nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, nghÌo nμn vμ l¹c hËu. C¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, tr×nh ®é qu¶n lý l¹c hËu, khoa häc kü thuËt kÐm ph¸t triÓn. .. h¬n n÷a n¹n thÊt nghiÖp, tham « l¹m ph¹t, « nhiÔm m«i trêng. .. vÉn lu«n lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cha h¹n chÕ ®îc. Tuy vËy ta còng kh«ng thÓ mét sím mét chiÒu mμ cã thÓ kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu ®iÓm ®ã mμ ta ph¶i dÇn dÇn kh¾c phôc. Song hμnh víi nã ta ph¶i liªn tôc vËn dông nh÷ng thμnh tùu cña khoa häc kü thuËt vμ kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc. §Êt níc ViÖt Nam ta ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n lín vÒ mäi mAEt nhÊt lμ trong ph¸t triÓn kinh tÕ, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ thËt thËn träng, khÈn tr¬ng vμ lμm sao ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc ¸p dông quy luËt gi¸ trÞ vμo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lμ rÊt quan träng. Chóng ta cÇn ph¶i thËt linh ho¹t trong tõng vÊn ®Ò, tõng lÜnh vùc cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. TiÓu luËn ®îc tr×nh bμy víi néi dung chÝnh lμ viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i mét lÇn n÷a tÝnh tÊt yÕu trong qu¶n lý vμ ph¸t triÓn kinh tÕ. Song do khu«n khae cã h¹n nªn em kh«ng thÓ ®Ò cËp tíi tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò, em rÊt mong cã ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn khoa häc cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ cña b¹n ®äc ®Ó cho bμi viÕt nμy ®îc thªm phÇn hoμn thiÖn h¬n. Néi dung chÝnh cña tiÓu luËn ® îc chia lμm 2 ch ¬ng Ch ¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ, c¬ chÕ thÞ trêng vμ nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ¬ng II : T¸c ®éng c¬ b¶n cña quy luËt gi¸ trÞ ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ níc ta vμ c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam. PhÇn II Néi dung tiÓu luËn Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ quy luËt gi¸ trÞ c¬ chÕ thÞ trêng vμ nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.1. Quy luËt gi¸ trÞ 1.1.1. Quy luËt gi¸ trÞ lμ g×? Quy luËt gi¸ trÞ lμ quy luËt kinh tÕ quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸. Do ®ã ë ®©u cã s¶n xuÊt vμ trao ®aei hμng ho¸ th× ë ®ã cã sù xuÊt hiÖn vμ ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. Mäi ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÎ kinh tÕ trong s¶n xuÊt vμ lu th«ng hμng ho¸ ®Òu chÞu sù t¸c ®éng vμ chi phèi cña quy luË nμy. Tu©n theo yªu cÇu cña quy luË gi¸ trÞ th× míi cã lîi nhuËn, míi tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®îc, ngîc l¹i sÏ bÞ thua lç vμ ph¸ s¶n. 1.1.2. Yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 19

qluatgtri - Phn I Phn m u ng trc xu th pht trin mnh m ca nn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online