shuu3 - A Phn m u Con ngi vi t cch l mt thc th x hi ch c th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. PhÇn më ®Çu Con ngêi - víi t c¸ch lµ mét thùc thÓ x· héi chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi cã nh÷ng c¬ së vËt chÊt nhÊt ®Þnh. Ngay tõ thêi kú s¬ khai cña x· héi loµi ngêi, ý thøc vÒ x· héi, vÒ céng ®ång ngêi cßn h¹n chÕ nhng ngêi nguyªn thuû ®· biÕt chiÕm gi÷ hao qu¶ tù nhiªn, chim thó s¨n b¾t ®îc, nh÷ng c«ng cô lao ®éng gi¶n ®¬n ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña m×nh. Hay nãi c¸ch kh¸c, con ngêi sinh ra tõ tù nhiªn, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn con ngêi ph¶i dùa vµo tù nhiªn, chiÕm h÷u tù nhiªn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu nhÊt ®Þnh. Së h÷u ®îc hiÓu lµ viÖc chiÕm gi÷ nh÷ng s¶n vËt tù nhiªn, nh÷ng thµnh qu¶ lao ®éng (Ngµy nay cßn bao gåm c¶ t liÖu s¶n xuÊt) cña x· héi loµi ngêi. Së h÷u lµ ph¹m trï c¬ b¶n, phøc t¹p vµ hµm xóc cña kinh tÕ - chÝnh trÞ häc, thêng ®îc bµn nhiÒu vµ còng ®ang tån t¹i kh«ng Ýt ý kiÕn kh¸c nhau vµ ®èi lËp nhau nhng tùu trung ®Òu dùa trªn nguyªn t¾c ph- ¬ng ph¸p luËn coi së h÷u nh qu¸ tr×nh chiÕm h÷u vµ nhÊn m¹nh mÆt ph¸p lý khi gi¶i thÝch néi dung kinh tÕ cña së h÷u khao häc kinh tÕ t s¶n chØ thÊy trong së h÷u c¸c quyÒn tµi s¶n vµ sù ph©n biÖt ®ang t¨ng lªn cña c¸c quyÒn nµy; cßn kinh tÕ - chÝnh trÞ häc truyÒn thèng cña CNXH coi së h÷u nh quan hÖ "Chñ - kh¸ch thÓ bÞ chiÕm h÷u bëi chñ thÓ" hay "Quan hÖ gi÷a con ngêi vÒ viÖc chiÕm h÷u c¸c yÕu tè vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt" do ®ã thêng c¸c quan niÖm trªn quy së h÷u t b¶n chñ nghÜa thµnh sù chiÕm h÷u t nh©n(chÕ ®é t h÷u) vµ së h÷u XHCN thµnh sù chiÕm h÷u toµn d©n vÒ c¸c ®iÒu kiÖn vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt (chÕ ®é c«ng h÷u). Nh÷ng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
quan niÖm nµy béc lé chç yÕu lµ ®ång nhÊt c¸c quan hÖ ph¸p lý cña kiÕn tróc thîng tÇng víi c¸c c¬ së kinh tÕ cña x· héi. LÉn lén c¸c hiÖn tîng kinh tÕ víi c¸c quan hÖ bªn trong, æn ®Þnh, ®ang quy ®Þnh tÝnh chÊt vµ xu thÕ vËn ®éng cña c¸c hiÖn tîng vµ qu¸ tr×nh nµy xo¸ nhoµ ranh giíi kh¸c nhau gi÷a c¸c chÕ ®é kinh tÕ vµ c¸c h×nh thøc së h÷u, do ®ã ®· hiÓn nhiªn h¹ thÊp vai trß lÞch sö, ®Æc biÖt cña së h÷u trong hÖ thèng së h÷u x· héi. C¸ch tiÕp cËn trªn vÒ së h÷u ®· tá ra kh«ng ®Ó ®Ó gi¶i thÝch së h÷u t s¶n hiÖn ®¹i h¬n n÷a "Nã trë thµnh c«ng cô biÖn hé cho viÖc Nhµ níc ho¸ toµn bé nÒn kinh tÕ vµ n¶y sinh hÖ thèng hµnh chÝnh chØ huy cña kinh doanh trong CNXH Nhµ níc". Do vËy, viÖc t×m hiÓu néi dung kinh tÕ cña së h÷u lµ cÇn thiÕt ch¼ng nh÷ng ®èi víi lý luËn kinh tÕ häc nãi chung mµ cßn ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc c¸c ®æi míi vµ thùc chÊt cña së h÷u t s¶n hiÖn ®¹i, vÒ thùc chÊt cña m« h×nh XHCN kiÓu cò dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u thuÇn nhÊt, vµ vÒ con ®êng tÊt yÕu chuyÓn ®æi nã sang thÞ trêng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 39

shuu3 - A Phn m u Con ngi vi t cch l mt thc th x hi ch c th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online