thongnhatgiuacacmat-kttt

thongnhatgiuacacmat-kttt - . M u Cng vi xu th ca thi i v th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
.Më ®Çu Cïng víi xu thÕ cña thêi ®¹i vμ thÕ giíi th× viÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña ViÖt Nam lμ tÊt yÕu. Vμo nh÷ng n¨m 70 , cuèi nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XX , khi mμ nh÷ng khñng ho¶ng kinh tÕ trong hÖ thèng c¸c níc x· héi chñ nghÜa ®· ph¸t triÓn ®Õn ®Ønh ®iÓm, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoμi t×nh tr¹ng nμy . Tríc t×nh h×nh nμy , §¶ng vμ Nhμ níc ta ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu , bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mμ mèc ®¸nh dÊu lμ §¹i héi §¶ng VI (th¸ng 12 n¨m 1986). Kinh tÕ thÞ trêng lμ mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt cho tíi nay víi rÊt nhiÒu mAEt u ®IÓm. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng , níc ta kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n . Theo quan ®IÓn triÕt häc duy vËt biÖn chøng th× bÊt cø mét sù vËt , hiÖn tîng nμo còng chøa ®ùng trong nã nh÷ng m©u thuÉn cña c¸c mAEt ®èi lËp . §iÒu nμy còng ®óng trong nÒn kinh tÕ thÞ truêng ë ViÖt Nam hiÖn nay, trong lßng nã ®ang chøa ®ùng c¸c m©u thuÉn . Trong giai ®o¹n chuyÓn tiÕp nμy , tríc hÕt ®ã lμ m©u thuÉn cña sù xuÊt hiÖn c¬ chÕ míi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vμ c¬ chÕ cò trong nÒn kinh tÕ tËp trung , quan liªu , bao cÊp ; m©u thuÉn gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn víi kiÕn tróc thîng tÇng vÒ mAEt chÝnh trÞ , ph¸p lý , quan ®iÓm , t tëng . M©u 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
thuÉn gi÷a tÝnh tù ph¸t cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng (theo chñ nghÜa t b¶n) víi ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa , m©u thuÉn gi÷a mAEt tÝch cùc vμ mAEt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ trêng… Nh÷ng m©u thuÉn nμy ®ang hiÖn diÖn vμ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc . ViÖc nhËn thøc râ vÊn ®Ò nμy vμ gi¶i quyÕt chóng cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay . §©y lμ nhiÖm vô hμng ®Çu cña §¶ng vμ Nhμ níc ta . NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy vμ b»ng nh÷ng kiÕn thøc thu ®îc trong n¨m häc võa qua t«i chän ®Ò tμi: " Quy luËt thèng nhÊt vμ ®Êu tranh cña c¸c mAEt ®èi lËp víi viÖc ph©n tÝch hÖ thèng c¸c m©u thuÉn biÖn chøng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam hiÖn nay. I. C¬ së lý luËn. I.1. LÞch sö nh÷ng t tëng triÕt häc chñ nghÜa duy vËt tríc M¸c vÒ m©u thuÉn . Tr¶i qua qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kh¸c nhau vμ c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cao cña c¸c t tëng triÕt häc nh©n lo¹i c¸c quan niÖm vÒ m©u thuÉn kh¸c nhau còng thay ®aei. Mçi thêi ®¹i , mçi trêng ph¸i l¹i cã nh÷ng lý gi¶i kh¸c nhau vÒ m©u thuÉn , vÒ c¸c mAEt ®èi lËp , v× triÕt häc lu«n ph¸t sinh tõ nh÷ng bèi c¶nh lÞch sö nhÊt ®Þnh . Thø nhÊt lμ triÕt häc thêi cae ®¹i mμ 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 31

thongnhatgiuacacmat-kttt - . M u Cng vi xu th ca thi i v th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online