vtronn - bi kim tra M N QUN L NH N C V KINH T bi Qun l Nh n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
bμi kiÓm tra M¤N : QU¶N Lý NHμ N¦íC VÒ KINH TÕ §Ò bμi : Qu¶n lý Nhμ níc vÒ kinh tÕ lμ g× ? V× sao nãi qu¶n lý Nhμ níc võa lμ mét khoa häc võa lμ nghÖ thuËt, nghÒ nghiÖp ? §Ó qu¶n lý Nhμ níc ph¶i dïng ph¬ng ph¸p nμo, c¸c ph¬ng ph¸p nμy trong c¸c chÕ ®é x· héi kh¸c nhau cã g× gièng vμ kh¸c nhau ? V× sao ? Bμi lμm 1. Kh¸i niÖm qu¶n lý Nhμ n íc vÒ kinh tÕ : Qu¶n lý Nhμ níc vÒ kinh tÕ lμ sù t¸c ®éng cã tae chøc vμ b»ng ph¸p quyÒn cña Nhμ níc lªn nÒn kinh tÕ quèc d©n nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån lùc kinh tÕ trong vμ ngoμi níc, c¸c c¬ héi cã thÓ cã, ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc ®AEt ra trong ®iÒu kiÖn héi nhËp vμ më réng giao lu quèc tÕ. Theo nghÜa réng, qu¶n lý Nhμ níc vÒ kinh tÕ dîc thùc hiÖn th«ng qua c¶ ba lo¹i c¬ quan lËp ph¸p, hμnh ph¸p vμ t ph¸p cña Nhμ níc. Theo nghÜa hÑp, qu¶n lý Nhμ níc vÒ kinh tÕ ®îc hiÓu nh ho¹t ®éng qu¶n lý cã tÝnh chÊt Nhμ níc nh»m ®iÒu hμnh nÒn kinh tÕ, ®îc thùc hiÖn bëi c¬ quan hμnh ph¸p (ChÝnh phñ). 2. Qu¶n lý Nhμ n íc vÒ kinh tÕ võa lμ mét khoa häc võa lμ nghÖ thuËt, nghÒ nghiÖp : a) Qu¶n lý Nhμ níc vÒ kinh tÕ lμ mét khoa häc v× nã cã ®èi tîng nghiªn cøu riªng vμ cã nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn riªng. §ã lμ c¸c quy luËt vμ c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh quy luËt cña c¸c mèi quan hÖ trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp gi· c¸c chñ thÓ tham gia c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña x· héi. TÝnh khoa häc cña qu¶n lý Nhμ níc vÒ kinh tÕ cã nghÜa lμ ho¹t ®éng qu¶n lý cña Nhμ níc trªn thùc tÕ kh«ng thÓ phô thuéc vμo ý chÝ chñ quan hay së thÝch cña mét c¬ quan Nhμ níc hay c¸ nh©n nμo mμ ph¶i dùa vμo c¸c nguyªn t¾c, c¸c ph¬ng ph¸p, xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn vμ ®îc thùc tiÔn kiÓm nghiÖm, tøc lμ xuÊt ph¸t tõ c¸c quy luËt kh¸ch quan vμ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi quèc gia trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
§Ó qu¶n lý Nhμ níc mang tÝnh khoa häc cÇn : - TÝch cùc nhËn thøc c¸c quy luËt kh¸ch quan, taeng kÕt thùc tiÔn ®Ó ®Ò ra nguyªn lý cho lÜnh vùc ho¹t ®éng qu¶n lý cña Nhμ níc vÒ kinh tÕ. - Taeng kÕt kinh nghiÖm, nh÷ng m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ cña Nhμ níc trªn thÕ giíi. - ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p ®o lêng ®Þnh lîng hiÖn ®¹i, sù ®¸nh gi¸ kh¸ch quan c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ. - Nghiªn cøu toμn diÖn ®ång bé c¸c ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ, kh«ng chØ giíi h¹n ë mAEt kinh tÕ - kü thuËt mμ cßn ph¶i suy tÝnh ®Õn c¸c mAEt x· héi vμ t©m lý tøc lμ ph¶i gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò thùc chÊt vμ b¶n chÊt cña qu¶n lý. b) Qu¶n lý Nhμ níc vÒ kinh tÕ cßn lμ mét nghÖ thuËt vμ lμ mét nghÒ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 10

vtronn - bi kim tra M N QUN L NH N C V KINH T bi Qun l Nh n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online