{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

thamnhung - T rn Th Mai hc sinh vin Mc lc Bo co khoa 1 Khoa...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TrÇn ThÞ Mai B¸o c¸o khoa häc sinh viªn Môc lôc Lêi më ®Çu ........................................................................... 2 Ch¬ng I: Téi ph¹m tham nhòng - Mét sè vÊn ®Ò lý luËn ............................................................................................... 4 1. Kh¸i niÖm tham nhòng ................................................ 4 2. Kh¸i niÖm téi ph¹m tham nhòng ................................ 6 3. C¸c dÊu hiÖu ph¸p lý ®Æc trng cña téi ph¹m tham nhòng ................................................................................. 7 3.1. Kh¸ch thÓ cña téi ph¹m tham nhòng ................. 7 3.2. MÆt kh¸ch quan cña téi ph¹m tham nhòng ....... 8 3.3. Chñ thÓ cña téi ph¹m tham nhòng ...................... 9 3.4. MÆt chñ quan cña téi ph¹m tham nhòng ........... 9 4. Ph©n biÖt téi ph¹m tham nhòng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt do ngêi cã chøc vô quyÒn h¹n thùc hiÖn .................................................................................. 10 Ch¬ng II:Téi ph¹m tham nhòng - thùc tÕ vµ nh÷nG ¶nh hëng tíi nÒn kinh tÕ .......................................................... 12 1. Thùc tÕ vµ nh÷ng ¶nh hëng cña tham nhòng tíi nÒn kinh tÕ cña mét sè níc ........................................... 12 2. Téi ph¹m tham nhòng ë ViÖt Nam ........................... 13 2.1. Mét thùc tÕ ®ang b¸o ®éng .............................. 13 2.2. Nh÷ng ¶nh hëng cña tham nhòng tíi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ................................................................. 16 Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p ®Êu tranh phßng chèng . 19 1. Ho¹t ®éng chèng tham nhòng ë mét sè níc ........... 19 1.1. Ch©u Phi ............................................................... 19 1.2. Mü .......................................................................... 20 2. KiÕn nghÞ mét sè biÖn ph¸p chèng tham nhòng ë ViÖt Nam ......................................................................... 20 Khoa LuËt - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TrÇn ThÞ Mai B¸o c¸o khoa häc sinh viªn KÕt luËn .............................................................................. 22 Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................ 23 Khoa LuËt - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi 2
Image of page 2
TrÇn ThÞ Mai B¸o c¸o khoa häc sinh viªn Lêi më ®Çu Bíc vµo thÕ kû thø 21, tÊt c¶ thÕ giíi ®ang vËn hanh theo xu híng míi: hoµ b×nh, ®èi tho¹i, héi nhËp vµ cïng ph¸t triÓn. C¸c ranh giíi ng¨n c¸ch vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, t«n gi¸o, s¾c téc sÏ dÇn ®îc xo¸ bá. ViÖt Nam còng ë trong xu híng chung ®ã. Lµ mét bíc ®ang ph¸t triÓn, ViÖt Nam gÆp ph¶i nhiÒu vÊn ®Ò th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh héi nhËp nhÊt lµ vÒ kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ. B»ng viÖc ph¸t huy cao ®é nguån néi lùc trong níc vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn hç trî tõ níc ngoµi, ViÖt Nam ®ang cè g¾n tiÕn nh÷ng bíc lín trªn con ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhng cã mét th¸ch thøc lín ®ang c¶n trë con ®êng Êy, ®ã lµ c¸c téi ph¹m vÒ tham nhòng (mµ theo ng«n ng÷ cña ngêi d©n lµ nh÷ng con s©u mät ®ang ®ôc khoÐt x· héi) còng ®ang ngµy cµng gia t¨ng vÒ møc ®é phæ biÕn, quy m« vµ thñ ®o¹n. Cã thÓ nãi, tham nhòng lµ vÊn ®Ò toµn cÇu. C¸c quèc gia c«ng nghiÖp ho¸ tÊt nhiªn kh«ng hÒ miÔn dÞch tríc tham nhòng vµ tÊt c¶ ®Òu cã tr¸ch nhiÖm tham gia vµo viÖc t×m ra gi¶i ph¸p. Tuy nhiªn, tham nhòng dêng nh x©m h¹i víi tû lÖ cao h¬n ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi. Tham nhòng ng¨n c¶n nhiÒu níc vît qua nh÷ng th¸ch thøc nghiªm träng nhÊt cña ph¸t triÓn, c¶n trë ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi, lµm xãi mßn niÒm tin trong c¸c tæ chøc c«ng céng, niÒm tin cña nh©n d©n ®èi víi ChÝnh phñ, vµ lµm tåi tÖ thªm vÊn ®Ò ng©n s¸ch b»ng c¸ch lÊy ®«i cña ChÝnh phñ c¸c kho¶n thuÕ quan vµ thuÕ thu nhËp ®¸ng kÓ.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern