De_cuong_mon_hoc - Trng i Hc Cng Ngh Thng Tin Khoa H Thng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Tr ư ờng Đ ại Học Công Ngh ệ Thông Tin Khoa H ệ Thống Thông Tin ---oOo--- Đ Ề C ƯƠ NG CHI TI ẾT MÔN HỌC Tên môn h ọc: H ệ Quản Trị C ơ S ở Dữ Liệu .............................................................................. Giáo viên lý thuy ết: Đ ỗ Thị Minh Phụng ............. B ộ môn: H ệ Thống Thông Tin ................. Email: [email protected] .................. Giáo viên th ực h ành: 1. D ươ ng Khai Phong ................... Email: [email protected] .............................. 2. Lê Hoàng Tu ấn ........................... Email: [email protected] ................................... N ội dung môn học: Môn h ọc nhằm cung cấp cho sinh vi ên ki ến thức về các hệ quản trị c ơ s d ữ liệu (HQTCSDL) : các th ành ph ần của một HQTCSDL v à ch ức năng của chúng, các c ơ ch ế quản lý truy xuất đồng thời, an to àn và khôi ph ục dữ liệu sau sự cố, tối
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/04/2010 for the course IT IT050073 taught by Professor Docterharis during the Spring '09 term at American InterContinental University Houston.

Page1 / 2

De_cuong_mon_hoc - Trng i Hc Cng Ngh Thng Tin Khoa H Thng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online