{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3D STUDIO MAX - 3dstudioMax,. ,, program.(panel)iinde yapab

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3dstudioMax, en  ç ok kullanılan 3d animasyon programlarından birisi. Nedenide belli istedi ğ iniz her  t ü rl ü  efekti yapabilece ğ iniz, her t ü rl ü  model tasarımı yapabilece ğ iniz,  ç ok geni ş  tool lara sahip bir 3d  programı. Di ğ er 3d  programlarının aksine modellemeyi ve hareketlendirmeyi ayni studio (panel) i ç inde  yapabiliyorsunuz. En  ö nemli   ö zelli ğ i programın plugin lerle geni ş letilebilmesi. Mesela bir  ş im ş ek veya ger ç ek ç i bir ate ş   efekti yapmak istiyorsunuz, bunun i ç in internetten plugini arattırmanız yeterli bulun programın plugins  directorune atın ve  ç alı ş tırın, Ger ç ekten  ç ok profesyonel bir program. Ayırca kitaplarının bollu ğ u ve 3d  d ü nyasında bir numaralardan biri olmasından dolayı ek programlarının ve pluginlerinin  ç oklu ğ u i ş inizi  dahada kolayla ş tıracak. Belirli bir seviyeye (profesyonel) geldi ğ inizde artık sizin i ç in hayal et ve  canlandır a ş aması ba ş layacak.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}