3D STUDIO MAX - 3dstudioMax, en ok kullanlan 3d animasyon...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3dstudioMax, en ok kullanlan 3d animasyon programlarndan birisi. Nedenide belli istediiniz her trl efekti yapabileceiniz, her trl model tasarm yapabileceiniz, ok geni tool lara sahip bir 3d program. Dier 3d programlarnn aksine modellemeyi ve hareketlendirmeyi ayni studio (panel) iinde yapabiliyorsunuz. En nemli zellii programn plugin lerle geniletilebilmesi. Mesela bir imek veya gereki bir ate efekti yapmak istiyorsunuz, bunun iin internetten plugini arattrmanz yeterli bulun programn plugins directorune atn ve altrn, Gerekten ok profesyonel bir program. Ayrca kitaplarnn bolluu ve 3d dnyasnda bir numaralardan biri olmasndan dolay ek programlarnn ve pluginlerinin okluu iinizi dahada kolaylatracak. Belirli bir seviyeye (profesyonel) geldiinizde artk sizin iin hayal et ve canlandr aamas balayacak....
View Full Document

Page1 / 3

3D STUDIO MAX - 3dstudioMax, en ok kullanlan 3d animasyon...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online