acadar - AutoCAD İLE ÇİZİM Bu ay AutoCAD konularına...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AutoCAD İLE ÇİZİM Bu ay AutoCAD konularına biraz mola veriyoruz. İşte beklediğiniz örnekler yavaş yavaş geliyor. Hatta geçenlerde sitenin ziyaretçi defteri bölümünde bir arkadaşımız site resimli olsa daha güzel olur diye bir öneride bulunmuş; güzel bir öneriydi. Bende bu ayki yazımda biraz “resmi” takılacağım… hepinize iy seyirler… Line: Komutları yazdıktan sonra “Esc” tuşu ile yada mouse’in sağ tuşuna tıklayarak çıkabilirsiniz. Yukarıda görülen şekil oluşacaktır. Eğer elinize ölçülü halde çizmenizi istenen birşey verirlerse, komut satırından çok kolayca çizebilirsiniz. Tabi bazende çizmek için aklınıza birşey gelmez. Mouse’u oynatarak acayip şekiller ortaya çıkarabilirsiniz… Burada komutların yazılımlarına dikkat etmenizi istiyorum. AutoCAD’de ölçülü çizimin temeli diyebiliriz. Eğer koordinat sisteminde bildiğiniz noktalara ilerlemek için direk olarak noktayı gireblirsiniz.(örneğin 80,70). Fakat bir noktadan belirli bir açıyla gitmek istiyorsanız; komut satırının başına [email protected] işaretini koymanız gerekecek. Daha sonra gitmek istediğiniz mesafeyi yazdıktan sonra”<” işaretini koyarak açının ölçüsünü yazıyorsunuz.(örneğin @40<210). Düşündüm de; konuyu daha önceden anlatmıştık. Burada tekrar anlatmaya sanıyorum hiç gerek yok. Sadece örnekler. Bakalım bakarak anlayabilecekmisiniz… Command: l (önce çizgi çizmek için komutu verdik) (bu arada tüm komutlar bulunduğumuz...
View Full Document

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 4

acadar - AutoCAD İLE ÇİZİM Bu ay AutoCAD konularına...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online