{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

acadekim - TARAMA HATCH BHATCH Tarama denilince aklnza sanz...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TARAMA, HATCH, BHATCH… Tarama denilince aklınıza saçınızı taramak gelebilir ilk anda, ama bu o değil… Dersimiz AutoCAD olduğuna göre; taramak da nesnelerle alakalı birşey olsa gerek. Evet teknik resim dersi alanlar bilirler; bir nesnenin anlamlı hale gelebimesi için değişik şekillerde taranması (içinin) gerekir. Hani değişik mobilya resimleri görürsünüz, sağa yatık çizgiler şu anlama, sola yatıklar bu anlama gelir diye söylerler size, işte tam da bilgisayardaki de, siz mühendislerin çizimlerinin anlamlı hale gelmesi için yapılmış bir kolaylık… Bu kadar geyikten sonra artık başlayalım, ne dersiniz? Hatch: Herhangi olan veya olmayan bir nesnenin içini taramamıza yarar. Bunu denemek için ekrana bir şekil çizin. Komut: hatch Enter pattern name or [?/Solid/User defined] <ANGLE>: ( Burada sizden tarama dokusunun ismini girmenizi isteyecektir, eğer biliyorsanız ismini girin( ezberlemeye hiç gerek yok), bilmiyorsanız “?” ile gelecek olan listeden tarama dokunuzu seçebilirsiniz.)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}