Acadson - Ah u girileri yapmak! En zorlandm eylerden...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ah şu girişleri yapmak! En zorlandığım şeylerden birisidir. ‘Bu ay yazımızda sizlere “şunları” anlatmaya çalışacağım’ diyerek başlayamayacağım. Siz değerli okuyucularımla geçirdiğimiz koskoca ‘bir yıl’ın ardından, artık sona ulaştık. Yazılarım boyunca AutoCAD hakkında bildiklerimi sizinle paylaşmaya çalıştım. Bu süre
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online