acadtemmuz - AutoCAD ile ZM AutoCADde izime balamadan nce...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AutoCAD ile ÇİZİM AutoCAD’de çizime başlamadan önce başlangıç ve bitiş noktalarımızı bilmeliyiz. Bu iki noktayı belirledikten sonra çizimimizi yapmak daha da kolay bir hal alacaktır. Çizimi oluşturmanın bir kaç yöntemi var: Mutlak koordinat girişi: x ve y koordinatlarının, eğer üç boyutlu çalışıyorsak z koordinatının değerlerini mutlak koordinat olarak girme işi. Örneğin komut satırına 10,15,5 girerseniz, çizginizin başlangıç noktası x’de 10 birim, y’de 15 birim ve z’de ise 5 birim uzaklıkta oluşan noktadır. Göreceli koordinat girişi: bir önceki noktayı orjinmiş gibi varsayarak gireceğiniz yeni noktanın uzaklığını girme işi.Mutlak koordinat girişinden farklı olarak komut satırında girerken başına @ işaretini koyuyoruz. Örneğin @3,5,7 girdiğimizde, oluşturacağımız çizginin son noktasının yeri, bir önceki noktaya göre x’de 3, y’de 5, ve z’de ise 7 birim uzaktaki noktadır. Kutupsal koordinat girişi: bir önceki noktayı orjinmiş gibi varsayarak gireceğiniz yeni noktanın uzaklığını açı ile birlikte girme işi. Burada da @ işaretini komutun önüne yazıyoruz. Örneğin, @10<30 ifadesi, son girilen noktadan x eksenine göre 30 derece açı ile,10 birim uzaklıkta oluşan noktaya birleştirilir. Silindirik koordinatlar: @10<30,5 (r, Φ ,z) ifadesi ise, x ekseni ile 30 derece açı yapan, 10 birim uzaklıktaki noktanın z eksenine paralel uzantısı ile z=5 doğrusunun kesiştiği noktaya birleştirilir. Küresel koordinatlar: Bir başka giriş şeklide, örneğin @10<30<60 (R, θ , Φ ) gibidir. Bu durumda ise x-y düzleminde x ile 30 derece açı yapan, 10 birim uzunluğunda ki nokta ile x-z düzleminde 60 derece açı ile noktanın z’ye paralel uzantısının keşistiği noktaya birleştirlir. Nesne kenetlemelerini kullanmak: Daha önce değindiğim nesne kenetleme yöntemlerini kullanarak belli bir noktaya çizginizi birleştirebilirsiniz. Mouse’u kullanmak: mouse kullanarakta çizgiler oluşturabilirsiniz. Tabi burada ölçülü olması biraz zor olabilir. Eğer Grid(ızgara) modunda iseniz ve doğrusal olarak çizim yapacaksanız tabi ki kullanabilirsiniz. Hem daha da hızlı olur. Çizim Ayarları Tools menüsünün altından Drawing Aids’ i tıkladığınızda karşınıza dört ayar kutucuğuna sahip Drawing Aids diyalog kutusu gelir. Modes: Nesne oluşturma, seçme ve ekran görünümüne ait bir kısım ayarlar içerir. Ortho: imlecin sadece x ve y eksenlerine paralel hareket etmesine izin verir. F8 tuşu ile On, Off yapabilirsiniz. Solid fill: Donut ve Solid nesnelerin içlerinin dolu görünmesini sağlar. Quick Text: metinlerin ekranda dikdörtgen kutucuklar içersinde gösterilmesini sağlar. Blips:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

acadtemmuz - AutoCAD ile ZM AutoCADde izime balamadan nce...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online