accesslog - Script Analizi Script Ad Page Access Logging to...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Page Access Logging to MS Access Dili : İngilizce Boyut: 8,4 KB Yapımcı: Lito Açıklaması: Sayfalarınıza giriş yapan ziyaretçilerinize ait log bilgilerini MS Access veritabanı dosyasında saklamanızı sağlıyor. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için öncelikle veritabanı ayarını yapmanız gerekmektedir. Access-log.asp 11. satır: logdbpath = server.mappath(" access-log.mdb ") 2-) Uygulama yapımcının vermiş olduğu örnek sayfadaki gibi loglarının tutulmasını istediğiniz sayfalara include yoluyla Access-log.asp yi eklemeniz şeklinde çalışmaktadır.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online