adres_defteri - Script Analizi Script Ad Adres Defteri Dili...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Adres Defteri Dili : Türkçe Boyut: 57,7 KB Yapımcı: Alptekin Sünnetçi [Condor-TR] Açıklaması: Yapımcının açıklaması: Adres defteri uygulaması. Daha fazla detaya gerek yok indirin ve kullanın. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için veritabanı yollarını ayarlamamız gerekiyor. arama.asp 17. satır: Db = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & server.mappath(" db.mdb ") default.asp 16. satır: alan.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(" db.mdb ")) grup_sil.asp 6. satır: veri.Open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.MapPath(" db.mdb ") sil.asp 6. satır: veri.Open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; DBQ=" &
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online