advancedsitesearch - Script Analizi Script Ad Advanced Site...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Advanced Site Search v1.70 Dili : İngilizce Boyut: 27 KB Yapımcı: Bruce Corkhill Açıklaması: Bu uygulama ile siteniz üzerinde kolayca arama yaptırabilirsiniz.Sitenizin içeriğinde bulunan herhangi bir kelimenin aranması durumunda o kelimeye uygun bütün sayfaları listeliyor.Uygulamanın çalışabilmesi için sunucunuzun VB Scripting Engine v5 veya daha yukarısını destekliyor olması gerekli. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamayı çalıştırmak için herhangi bir veritabanı ayarı yapmanız gerekmiyor.Aşağıda belirtilen ayarları yaparsanız uygulamayı kendi isteğinize göre çalıştırabilirsiniz. Site_search.asp 81. satırda bulunan bu kod ile bir sayfada kaç adet verinin listelenmesi gerektiğini ayarlıyorsunuz. Const intRecordsPerPage = 10 Site_search.asp 84. satır strFilesTypesToSearch = " htm,html,asp,shtml " ‘Arama sonucunda yer almasını istediğiniz sayfa uzantılarını burada belirliyorsunuz. Site_search.asp 87. satır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

advancedsitesearch - Script Analizi Script Ad Advanced Site...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online