AÄž KURULUMU - AKURULUMU ,balantyapacanz ....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AĞ KURULUMU NetProxy programı ile bilgisayarlarınızı birbirine bağlamak için, bağlantı yapacağınız  bilgisayarlar arasynda bir ağ kurmanız gerekir. Ağ kurma işlemini burada adım adım  anlatmaya çalışacağım. Donanımınızda ağa bağlayacağınız her bilgisayar için ethernet  kartlarının takılı, tüm ethernet sürücülerinin yüklenmiş olmasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemi  yaptıktan sonra 8 li veya 16 lı hub kullanıp; bu hub üzerinden UTP kablo ile ana makinanızı  (server) ve bu ana makinaya bağlı   makinalarınızın (client, istemci) bağlantılarını  sağlamalısınız. ... Bu şekilde hub kullanarak ana makina ve istemci makinalar arasında data alışverişini  sağlayacak bir sistem kurmuş oldunuz. ..Artık geriye kalan Ana Makina ve İstemci makinalar  için ağ ayarlarını gerçekleştirmek. ANA MAKİNA İÇİN: Modeminizin takılı olduğu, internete erişim yaptığınız makinanızda ethernet kartınızın ve  dial-up çıkış yapmanız için gerekli sürücülerinizin yüklü olduğunu varsayarak; ağ  ayarlarımıza geçebiliriz artık. İlk önce denetim masasından ağ seçeneğini tıklayın. Açılan  diyalog kutusunun Yapılandırma bölümünde Ekle butonunu kullanarak aşağıdaki şekillerde  gösterildiği gibi TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI protokollerini yükleyin. Ayrıca Client for  Microsoft Networks ile Client for Netware Network sürücülerinide yüklemeyi unutmayın.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 9

AÄž KURULUMU - AKURULUMU ,balantyapacanz ....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online