{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

colors - Script Analizi Script Ad Colors Dili ngilizce...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Colors Dili : İngilizce Boyut: 1,1 Kb Yapımcı: ASP 101 Açıklaması: Tablo rengini ve yazı rengini bu örnek uygulama ile değiştirebiliyorsunuz. Sitenizin bir köşesine renk seçimiyle ilgili olan kutuları koyarsanız ve gerekli kodları sitenize uyarlarsanız, sitenizi gezen ziyaretçilerinizin yazı rengini ve tablo rengini değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Tabii bu örneiği kendi istekleriniz doğrultusunda daha da geliştirebilirsiniz. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için herhangi bir veritabanı dosyası gerekmiyor.Uygulamayı çok kolay bir şekilde sunucunuza yükleyerek çalıştırabilirsiniz.Kodlarda bir takım isteğinize bağlı olarak yapabileceğiniz değişiklikleri size anlatacağız. <!-- All the cool stuff is already done...Now we're just building the form --> <FORM ACTION="colors.asp" METHOD="POST"> <TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="3"> <TR> <TD>&nbsp;</TD> <TD ALIGN="center">Red</TD> <TD ALIGN="center">Green</TD>
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}