corvusekart - Script Analizi Script Ad : Corvus E-kart...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Corvus E-kart Scripti v0.5 Dili : Türkçe Boyut: 920 Kb Yapımcı: Corvus Açıklaması: Çok ilgi gören E-kart Scriptimizin yeni versiyonu. Neler Yeni : * 6 çeşit e-posta bileşeni destekliyor. Artık e-kartlara arka fon ve midi ekleyebilirsiniz.Yönetim paneli geliştirilmiş Modüler bir sistem hazırlanmış. İstediğiniz bölümü alıp sayfanızın istediğiniz bir yerine yerleştirebilirsiniz. Kart okunduğunda, gönderen kişiye haber verme. Otuz günü aşan gönderilmiş kartları veritabanından silme. E-kart sistemini, yerel veya uzak sunucuda çalışacak şekilde ayrı ayrı ayarlayabilme. Kartın arka fon ve kanarlık rengini, yazı tipini değiştirebilme. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamayı çalıştırabilmek için editkart.asp sayfasında bulunan veritabanı yolunu ayarlamanız gerekiyor. local_server = " corvus " gercek_server = " www.netevi.net " local_server_yol = " db/corvusekart.mdb " gercek_server_yol = " db/corvusekart.mdb
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 2

corvusekart - Script Analizi Script Ad : Corvus E-kart...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online