cphaber - Script Analizi Script Ad CP Haber Sistemi Dili...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : CP Haber Sistemi Dili : Türkçe Boyut: 22,3 KB Yapımcı: EAX Junky Açıklaması: Yapımcının açıklaması: Bu script normal haber scriptlerinden farklı olup PHP-Nuke teki haber sistemine ben-zetilmiştir. 1. yazıda sadece haberin tanıtım yazısına bakıyoruz mesela bazı sitelerde şöyle oluyor. "Bizden hediye kazanmak istiyor sanız haberin devamını okunuyuz" gibi. .. 2. yazıda ise haberin gelişme bölümünü yazıyoruz. Yani script oldukça basit. Birde bu script te ziyaretçiler haber gönderebilir ve admin scripti onaylarsa anasayfada gözükür. Admin şifresi için guvenlik.asp dosyasına bakınız. Umarım herkesin işine yarar ! Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için öncelikle veritabanı ayarını yapmanız gerekmektedir. Db_yolu.asp 3. satır: bag.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online