CPU - CPU(Central ProcessingUnit...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CPU (Central  Processing Unit)   İşlemci için PC'nin beyni deyip durduk. Mikroişlemci veya CPU (Central Processing Unit) olarak  da adlandırılan işlemciler, PC'nin beyni sayılır. Bilgisayarınızda yapılan işlemler doğrudan veya dolaylı  olarak  işlemci  tarafından  gerçekleştirilir.  Eskiden  işlemci  PC'nin  en  önemli  parçasıyken  bir  PC'nin  değerini   belirleyen   şeyin   performans   ve   sunduğu   imkanlar   olduğunu   düşünürsek   artık   en   önemli  parçalarından   biri   diyebiliyoruz.Çünkü   bir   PC'nin   performansını   grafik   kartı,   sabit   disk,   bellek   gibi  bileşenler de belirlediği gibi, özellikleri de kullanılan anakarta, multimedya donanımlarına ve çevre  birimlerine   bağlı.   Bu yüzden hızlı bir işlemci ile yavaş bir sabit disk veya grafik kartı kullanmak veya yavaş bir işlemciyle  hızlı   bir   grafik   kartı   veya   sabit   disk   kullanmak   pek   anlamlı   olmuyor.   Donanımların   birbirine   ayak  uydurduğu, başka bir donanımın işini görmesi için nispeten daha az süre beklediği sistemler dengeli  sistemlerdir.   İşlemciler   bir   PC'de   şu   açılardan   önemli   görevler   üstlenirler: PERFORMANS:  Her ne kadar diğer bileşenlerin de performans üzerinde büy yük etkisi olsa da, hala  işlemci perfor mansı belirleyen en önemli bileşen. Bir işlemcinin becerileri, o sistemin ulaşabileceği  maksimum performansı belirler. Diğer bileşenlerin hızlı olması sadece işlemcinin gerçek potansiyelinde  çalışmasını   sağlar.   YAZILIM DESTEĞİ:  Daha güçlü işlemciler, yeni yazılımların ve donanımın kullanılmasını sağlar. Çoğu  yazılım veya donanımın kutusunda kullanılabileceği minimum işlemci yazar. Ayrıca, işlemcilere eklenen  MMX, 3DNow, SSE gibi teknolojiler, bu teknolojilere uygun şekilde geliştirilen yazılımların daha hızlı  çalışmasını   sağlar.   STABİLİTE VE ENERJİ TÜKETİMİ:  Eski işlemciler diğer aygıtlara göre az enerji harcarlardı; artık daha  çok harcıyorlar. Bunun sonucunda PC'lerde soğutma sisteminin güçlü olması gündeme geldi. Günümüz  işlemcileri oldukça ısındıkları için genelde üzerlerine soğutucular takılıyor çok ısınan (veya soğutma  sistemi   yetersiz   olan)   işlemciler   de   bir   PC'nin   stabilitesini,   yani   güvenilirliğini   etkiliyor.  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 3

CPU - CPU(Central ProcessingUnit...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online