CPU - CPU(Central ProcessingUnit...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CPU (Central  Processing Unit)   İş lemci i ç in PC'nin beyni deyip durduk. Mikroi ş lemci veya CPU (Central Processing Unit) olarak  da adlandırılan i ş lemciler, PC'nin beyni sayılır. Bilgisayarınızda yapılan i ş lemler do ğ rudan veya dolaylı  olarak  i ş lemci  tarafından  ger ç ekle ş tirilir.  Eskiden  i ş lemci  PC'nin  en   ö nemli  par ç asıyken  bir  PC'nin  de ğ erini   belirleyen   ş eyin   performans   ve   sundu ğ u   imkanlar   oldu ğ unu   d üşü n ü rsek   artık   en   ö nemli  par ç alarından   biri   diyebiliyoruz. Çü nk ü   bir   PC'nin   performansını   grafik   kartı,   sabit   disk,   bellek   gibi  bile ş enler de belirledi ğ i gibi,  ö zellikleri de kullanılan anakarta, multimedya donanımlarına ve  ç evre  birimlerine   ba ğ lı.   Bu y ü zden hızlı bir i ş lemci ile yava ş  bir sabit disk veya grafik kartı kullanmak veya yava ş  bir i ş lemciyle  hızlı   bir   grafik   kartı   veya   sabit   disk   kullanmak   pek   anlamlı   olmuyor.   Donanımların   birbirine   ayak  uydurdu ğ u, ba ş ka bir donanımın i ş ini g ö rmesi i ç in nispeten daha az s ü re bekledi ğ i sistemler dengeli  sistemlerdir.   İş lemciler   bir   PC'de   ş u   a ç ılardan   ö nemli   g ö revler   ü stlenirler: PERFORMANS:  Her ne kadar di ğ er bile ş enlerin de performans  ü zerinde b ü y y ü k etkisi olsa da, hala  i ş lemci perfor mansı belirleyen en  ö nemli bile ş en. Bir i ş lemcinin becerileri, o sistemin ula ş abilece ğ maksimum performansı belirler. Di ğ er bile ş enlerin hızlı olması sadece i ş lemcinin ger ç ek potansiyelinde  ç alı ş masını   sa ğ lar.   YAZILIM DESTE Ğİ :  Daha g üç l ü  i ş lemciler, yeni yazılımların ve donanımın kullanılmasını sa ğ lar.  Ç o ğ yazılım veya donanımın kutusunda kullanılabilece ğ i minimum i ş lemci yazar. Ayrıca, i ş lemcilere eklenen  MMX, 3DNow, SSE gibi teknolojiler, bu teknolojilere uygun  ş ekilde geli ş tirilen yazılımların daha hızlı  ç alı ş masını   sa ğ lar.   STAB İ L İ TE VE ENERJ İ  T Ü KET İ M İ :  Eski i ş lemciler di ğ er aygıtlara g ö re az enerji harcarlardı; artık daha  ç ok harcıyorlar. Bunun sonucunda PC'lerde so ğ utma sisteminin g üç l ü  olması g ü ndeme geldi. G ü n ü m ü i ş lemcileri olduk ç a ısındıkları i ç in genelde  ü zerlerine so ğ utucular takılıyor  ç
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern