cpumesajpanosu - Script Analizi Script Ad CPU Mesaj Panosu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : CPU Mesaj Panosu Dili : Türkçe Boyut: 36 Kb Yapımcı: CPU Açıklaması: Gelişmiş bir mesaj panosu uygulaması.En çok okunanlar,yönetim bölümü gibi özelliklere sahip. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Db yolu ayarını db.asp dosyasında yapıyoruz.Bütün sayfalara db.asp include edildiği için tek bir ayarlama ile bütün dosyalardaki bağlantı yolları ayarlanmış oluyor. Db.asp <% set conn = Server.CreateObject("adodb.connection") veri = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.Mappath("/") & " \db\mesaj_tahtasi.mdb " %> " \db\mesaj_tahtasi.mdb "satırını kendi db yolu ayarınıza göre değiştirmeniz gerekiyor. 2-) Yapımcının bütün sayfalara include etmiş olduğu banner.asp dosyası aracılığı ile istediğiniz reklamı bütün sayfalarda yayınlayabilirsiniz. 3-) admin.asp aracılığı ile yönetim işlemlerini yapabilirsiniz.38. satırda admin olarak ayarlanmış olan şifreyi kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. 38. satır:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 2

cpumesajpanosu - Script Analizi Script Ad CPU Mesaj Panosu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online