crack ve şifre kırma

crack ve şifre kırma -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Crack ve şifre kırma Crack Programi ve Golge Sifreler: Unix sistemlerde kullanici sifreleri,biz ev kullanicilarinin dizini ve tercih edilen komut isleyisi gibi diger bazi bilgilere /etc/passwd dosyasinda tutulur. O dosya ya ulasinca hemen sevinmeyin. Cunku o dasyaya ulastigimizda da oyle pat diye sifreler onumuze dokulmez ) peki ne olur derseniz iste size bir ornek: pilot:KLsPsilGmnF.:278:954:Pilot Admin:/home/pilot:/bin/csh iste buyrun size sifre ) hadi cikin isin icinden cikabilirseniz. ..Simdi bunlari bir aciklayalim: : isareti ilen ayrilan sifre,garip gorunumlu harf ve rakamlar dizisi yaratmak icin crypt() adi verilen tek yonlu bir hash fonksiyonu ile isleme tabi tutulur. Algoritmanin dogasi yuzunden kriptolanmis sifreyi isleme tersini uygulayarak duz yaziya ulasmak mumkun degildir.(matematik dersi iyi olanlar bilirler. evet burda da matematik :P) Simdi dusunebilirsiniz madem duz yaziya cevrilemiyor nasil oluyorda login olurken duz yazi girdigimiz halde sisteme giris yapabiliyoruz?? Cok guzel bir soru
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 2

crack ve şifre kırma -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online