CSS NEDIR - CSS Nedir? Cssin alm ile sze balayalm....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CSS Nedir? Cssin alm ile sze balayalm. Cascading Style Sheets. Biz ksaca konularmz dahilinde Stil ablon olarak bahsedeceiz. Gelelim Stil ablonun varolu amacna. Sizinde bildiiniz zere Html yazm ekli olarak etiket trnde bir yazm dili. Bu yzden pek fazla zelliklere sahip deil. Bu sahip olamad zellikler nedeniyle sayfann dizaynnda bize tam esneklik veremiyor. Css bu amala retilmi bir dil. Kullanm kolayl ve kullanll ile Htmle eklenmesinden itibaren ou web tasarmcsnn gzdesi oldu. nk her trl sayfa dizaynn bize brakarak mthi bir esneklik salyor. Ayrca ileriki konularmzda bahsedeceimiz zere balantl stil ablonlar aracl ile de birden ok sayfaya etkiyebiliyor. Bu da bize sitenin grnmn deitirmek istediimizde elimizdeki onlarca belki de yzlerce sayfann kodlarn deitirmeden sadece css dosyasnn deitirerek bu imkan salyor. Stil ablonun tarayclara eklenmesinden sonra iki versiyonu kt. Bunlar Css 1 ve Css 2. Ayrca baz konularda MSIE (Internet Explorer) ve NN (Netscape Navigator) tarayclar ayn kodlar kabul etmiyorlar. Biz derslerimizde her iki taraycda da etkin olan veya etkin olmayp dizayn bozmayan (A:hover gibi) Stil ablon zelliklerini greceiz. imdi derslerin ieriinde neler var onlar grelim : 1. Stil ablon eitleri : Cssin en ok beenilen yn istendiinde sadece bir eye etkimesi, istendiinde tm sayfaya etkimesi, istendiinde site iindeki tm html dosyalarna etkimesidir. Bunlar ksaca Stil ablonun kullanm eitleridir. 2. Html etiketleri ile Css : Bu dersimizde Htmldeki font,background gibi eitli zelliklerin Stil ablon tarafndan nasl belirlenebileceini greceiz. 3. Seiciler (Selectors) : Kimi zaman Html etiketlerinden fontu hepimiz kullanrz. rnein bir sayfa ierisinde font etiketine birden ok grnm eklemek isteriz. Bu durumda seiciler imdadmza yetiir. Bu dersimizde de seicilerin nasl kullanldn ve yazm kurallarn renceiz. 4. Genel kullanm ekilleri : Bu dersimizde ise A (link) etiketinin eitli kullanm biimleri ile birlikte bir Stil ablonun nasl kullanrsak iimize daha fazla yarayacan greceiz. Siz buradaki kullanm tarzna gre Cssi kullanrken kendinize nasl bir yn izleyeceinize karar vereceksiniz. CSS eitleri Cssin (Stil ablonu) 3 farkl kullanm alan vardr. Bunlar ; Yerel, yani sayfada sadece bir kez: Yerel stil ablonlar bir html etiketi iin zel olarak...
View Full Document

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 13

CSS NEDIR - CSS Nedir? Cssin alm ile sze balayalm....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online