Çevirmeli Ağ Komut Dosyası Yazma Desteği

Çevirmeli Ağ Komut Dosyası Yazma Desteği

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Çevirmeli Að Komut Dosyasý Yazma Desteði için Çevirmeli Eriþim Komut Dosyasý Yazma Komut Dili Telif Hakký (c) 1995 Microsoft Corp. Ýçindekiler 1.0 Giriþ 2.0 Bir Komut Dosyasýnýn Temel Yapýsý 3.0 Deðiþkenler 3.1 Sistem Deðiþkenleri 4.0 Dizi Hazýr Bilgileri 5.0 Deyimler 6.0 Açýklamalar 7.0 Anahtar Sözcükler 8.0 Komutlar 9.0 Ayrýlmýþ Sözcükler 1.0 Giriþ Birçok Internet hizmet saðlayýcý ve çevrimiçi hizmetler bir baðlantý kurmak için, kullanýcý adýnýz ve parolanýz gibi bilgileri girmenizi ister. Çevirmeli Að Eriþimi için Komut Dosyasý Yazma desteði ile bu iþlemi otomatik hale getirecek bir komut dosyasý yazabilirsiniz. Bir komut dosyasý, Internet hizmet saðlayýcýsýnýn ya da çevrimiçi hizmetinin bu baðlantýyý kurmasý ve bu hizmeti kullanmasý için gereken bir dizi komutu, parametreyi ve deyimi içeren bir metin dosyasýdýr. Bir komut dosyasý yaratmak için, Microsoft Not Defteri gibi herhangi bir düzenleyici kullanabilirsiniz. Komut dosyanýzý bir defa yarattýktan sonra, Çevirmeli Eriþim için Komut Dosyasý Yazma Aracý'ný çalýþtýrarak bu dosyayý özel bir Çevirmeli Að baðlantýsýna atayabilirsiniz. 2.0 Bir Komut Dosyasýnýn Temel Yapýsý Komut, komut yazma dosyasýnýn içerdiði temel yönergedir. Bazý komutlar, komutun ne yapmasý gerektiðini tanýmlayan parametrelere gereksinim duyarlar. Deyim, bir sonuç oluþturan baðýmsýz deðiþkenlerin ve iþleçlerin birleþimidir. Deyimler, herhangi bir komutun içinde deðer olarak kullanýlabilirler. Deyimlere örnek olarak, aritmetik ve iliþkisel karþýlaþtýrmalar ve dizi bitiþtirmeler verilebilir. Çevirmeli Að için komut dosyasýnýn temel biçimi aþaðýdaki gibidir: ; ; Açýklama, noktalý virgülle baþlar ve satýrýn sonuna kadar ; gider. ; proc main ; Bir komut dosyasýnda bulunabilecek deðiþken ve ; komut sayýsýnýn sýnýrý yoktur
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
deðiþken bildirimleri komut bloðu endproc Bir komut dosyasýnýn, proc anahtar sözcüðü ve bu sözcükle eþleþen ve yordamýn sonunu gösteren endproc anahtar sözcüðü ile belirtilen bir ana yordamý mutlaka olmalýdýr. Deðiþken bildirimlerini, komutlarý eklemeden önce yapmalýsýnýz. Önce ana yordamdaki ilk komut yürütülür ve sonra onu izleyen komutlar, komut dosyasýnda göründükleri sýra ile yürütülür. Ana yordamýn sonuna gelindiðinde komut dosyasý da biter. 3.0 Deðiþkenler Komut dosyalarý deðiþkenler içerebilir. Deðiþken adlarý bir harfle ya da bir altçizgi ('_') ile baþlar ve herhangi bir þekilde sýralanmýþ büyük ya da küçük harfler, sayýlar ya da altçizgiler içerebilir. Ayrýlmýþ bir sözcüðü bir deðiþken adý olarak kullanamazsýnýz. Daha fazla bilgi için, bu belgenin sonunda yer alan ayrýlmýþ sözcükler listesine bakýn. Deðiþkenleri kullanmadan önce bildirimlerini yapmanýz gerekir. Bir deðiþken bildirimi yaptýðýnýzda, o
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Çevirmeli Ağ Komut Dosyası Yazma Desteği

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online