darkroom_gallery - Script Analizi Script Ad Darkroom...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Darkroom Gallery Dili : İngilizce Boyut: 1,9 KB Yapımcı: bjawnie.com Açıklaması: Tek bir asp dosyasından oluşuyor. ASP içerisinde belirttiğiniz resim klasöründe bulunan resimleri otomatik bulur ve yayımlar. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamaya ait tek bir yarı kendinize göre değiştirmeniz ile birlikte, resimler sayfanızda listelenmeye başlayacaktır. Default.asp 26. ve 27. satırlarında bulunan kısımları kendinize göre değiştirmeniz gerekmektedir. PageTitle = "Darkroom Gallery" ‘ Sitenin başlığı ImageDirectory = "image_directory" ‘ Resimlerin bulunduğu klasör. Özellikle ImageDirectory kısmına dikkat ederek resimlerin bulunduğu klasörü belirtmeniz gerekmektedir. 2-) Uygulamanın çalışabilmesi için sunucunuzun FSO destekli olması gerektiğini
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online