{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

devEdiaPhotoGallery - Script Analizi Script Ad Devedia...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Devedia Photo Gallery Dili : İngilizce Boyut: 81,9 KB Yapımcı: Devedia Açıklaması: Basit bir resim galerisi uygulaması. İçerisinde kategori sistemi, resimleri upload edebilme, otomatik küçük resimlerin (thumbnails) oluşturma gibi özellikler bulunuyor. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için öncelikle veritabanı yolunu ayarlamamız gerekiyor. Config_db.asp 8. satır: session("DbSource") = Server.MapPath(" /cgi-bin/Devedia_Gallery.mdb ") 2-) Admin.asp sayfasına daha fazla güvenlik önlemi almanızı öneririz.. 3-) Uygulamanın upload özelliği sayesinde kolayca resimlerinizi upload.asp ile sitenize yükleyebiliyorsunuz. 4-) Güvenlik için veritabanı adını değiştirmeyi unutmayın.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}