devWikiDesign - Script Analizi Script Ad Devedia Wiki Dili...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Devedia Wiki Dili : İngilizce Boyut: 7,5 KB Yapımcı: Devedia.com Açıklaması: Sade ve kulalnışlı bir arayüze sahip blog türü haber ekleme uygulaması. Sitenizin herhangi bir kısmına kolayca yerleştirebileceğiniz bu uygulama ile sitenize yeni haberler ekleyebilir, bu haberlere yorum yapılabilmesini sağlayabilirsiniz. Meşhur Blog sitelerinden bir tane de siz açmak istiyorsunuz, bu uygulamayı kullanarak kendinize ait bir blog sitesi açabilirsiniz. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulama verileri .txt dosyalarından çekiyor. Common/subroutines.asp dosyasından txt özelliğini görebilirsiniz. Bu dosyada yapmanız gerek en önemli şey 18. satırda bulunan myPath = "/ wiki /" kısmını kendinize göre ayarlamanızdır. 2-) Eğer isterseniz common/Subroutines.asp dosyasından uygulamanın yazı ebatını ve görünümünü kolayca değiştirebilirsiniz. 'These are the only things you want to change.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

devWikiDesign - Script Analizi Script Ad Devedia Wiki Dili...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online