dictionary - Script Analizi Script Ad Dictionary Dili...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Dictionary Dili : İngilizce Boyut: 25 Kb Yapımcı: Techno Dreams Açıklaması: Sitenize örnek olarak İngilizce’den Türkçe’ye – Türkçe’den İngilizce’ye çeviri sözlüğünü bu uygulama sayesinde kurabilirsiniz.Admin bölümü sayesinde yeni kelime ekleme/silme/düzenleme çok kolay. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamayı çalıştırabilmek için öncelikle veritabanı yolunu ayarlamanız gerekiyor. db.asp 2. satır: xDb_Conn_Str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath(" database/dictionery.mdb ") & ";" admin/db.asp 2. satır: xDb_Conn_Str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath(" ../database/dictionery.mdb ") & ";" 2 adet sayfadan oluşan uygulamanın veritabanı yollarını ayarladıktan sonra uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. 2-) Admin bölümüne kullanıcı adı: admin , şifre : password bilgileri ile giriş yaparak yeni kelimele ekleme/silme/düzenleme yapabilirsiniz. 3-) Style.css dosyası sayesinde uygulamanın görünüşünde örnek olarak; yazı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

dictionary - Script Analizi Script Ad Dictionary Dili...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online