Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızı

Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızı

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KİTABIN ADI Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak KİTABIN YAZARI Bill GATES / Çev.: A.Cevat AKKOYUNLU YAYINEVİ VE ADRESİ Doğan Kitap-Hürriyet Medya Towers 34544 Güneşli / İSTANBUL BASIM TARİHİ Mart 1999 KİTABIN YAYIM MAKSADI Sürekli Gelişen Bilgi Teknolojileri ve İnternetin İş Dünyası Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi KİTABIN ÖZETİ : Kitap dünyanın en büyük bilgisayar yazılım şirketi Microsoft’un sahibi Bill GATES tarafından yazılmıştır. Kitabın başlığı ile kastedilen insan vücudunda beyin ve sinirlerin gördüğü işleri çağdaş işletme ve kurumlarda bilgisayar ağlarının üstleneceği ve bu yolla faaliyetlerin son derece hızlı ve koordineli gerçekleşeceğidir. Kitap, öncelikle bilginin işletme/kurumlarda işlevine değinmekte, bilgi akışını vücuttaki kan dolaşımının işleviyle özdeşleştirmektedir. Özellikle internet ve ilgili teknolojilerin kurumlara adapte dolaşımının işleviyle özdeşleştirmektedir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızı

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online