Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızı

Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızı

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KTABIN ADI Dijital Sinir Sistemiyle Dnce Hznda almak KTABIN YAZARI Bill GATES / ev.: A.Cevat AKKOYUNLU YAYINEV VE ADRES Doan Kitap-Hrriyet Medya Towers 34544 Gneli / STANBUL BASIM TARH Mart 1999 KTABIN YAYIM MAKSADI Srekli Gelien Bilgi Teknolojileri ve nternetin Dnyas zerindeki Etkilerinin ncelenmesi KTABIN ZET : Kitap dnyann en byk bilgisayar yazlm irketi Microsoftun sahibi Bill GATES tarafndan yazlmtr. Kitabn bal ile kastedilen insan vcudunda beyin ve sinirlerin grd ileri ada iletme ve kurumlarda bilgisayar alarnn stlenecei ve bu yolla faaliyetlerin son derece hzl ve koordineli gerekleeceidir. Kitap, ncelikle bilginin iletme/kurumlarda ilevine deinmekte, bilgi akn vcuttaki kan dolamnn ileviyle zdeletirmektedir. zellikle internet ve ilgili teknolojilerin kurumlara adapte dolamnn ileviyle zdeletirmektedir....
View Full Document

Page1 / 2

Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızı

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online