DISK VE DOSYA KOMUTLARI - Disk Ve Dosya Komutlar Disk...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Disk Ve Dosya Komutlar Disk üzerinde işlem yapan komutları kullanırken hata ayıklama kodları kullanmak gereklidir. Aksi takdirde olmayan bir dizin veya dosya üzerinde işlem yapmaya kalktığınızda program hat verecek ve çalışması sona erecektir. Var olduğunu kabul edip hata ayıklama kodu koymadığınız durumlarda, kullanıcının onu silmiş olabileceği veya değiştirmiş olabileceği ve diğer durumları da düşünerek hata ayıklama komutlarını kullanmanız programınızın sağlıklı çalışması açısından iyi olacaktır. Örneğin kullanıcıdan disket sürücüye takmamışsa program hata verip sona erer. Halbuki hat kontrol edilmiş olsa bu durum ortadan kalkacaktır. Bu komutu kullanırken aşağıdakine benzer bir yapı kullanılabilir. On Load Error Goto Hata "hata olursa HATA isimli yere git. Disk komutu "Hataoluşturabilecek komut Exit Sub "Hata olmazsa aşağı devam etme Hata:"HATA isimli yer Msgbox("Hata") "hata Mesaj Exit Sub Alt programdan çık Bu yapıda, bir hata oluştuğunda hata kullanıcıya bildirilir ve program çalışmaya devam eder. ChDrive
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 4

DISK VE DOSYA KOMUTLARI - Disk Ve Dosya Komutlar Disk...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online