{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DOMAÄ°N HACK 2 - DOMAN HACK domain hack'e...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DOMAİN HACK domain hack'e yeni baslayanlar icin gayet güzel anlasilabilir bir döküman . ir hedef siteye saLdırı yöntemLeri.. Basitten zora doğru bir sıraLama yaptım..EkLemek istedikLeriniz warsa ekLeyiniz.. 1.Whois www.arama.com/domain.php3 ten whois çekiyoruzz.. Eğer mynet hotmail yaho faLansa hackLiyoruz.Eğer başKaysa onun fake kodunu hazırLıyoruzz. HackLediğimiz maiLLe hosta gidip şifremizi istetiyoruz.. 2.FLood Denyo Launch War TooL gibi programLarLa fLood yaparak siteyi geçici oLarak erişimi yasakLayabiLiriz(Bandwith oLayı) Ya da forumLarın anketLere fLood yaparak hata wermeLerini sağLayabiLirz.MeseLa mynetteki anketLere fLooD çekince sıfırLanıyor. Tabi fLoodunda şekiLLeri war.BunLarı burada açıkLamak istemiyorumm.Ama en etkiLi fLood member regLemektir..AkLınızın bir köşesinde buLunsun.. 3.Ftp brute Force.. Cracker Jack vcrack ftp gibi programLarLa ftp şifresini buLmak için brute force yapıLır.. İyi bir bağLantı we duruma göre kaLiteLi bir wordList gerektirebiLir.. Siz karşıdaki kşiye göre kendinizde hazırLayabiLirsinizz.. Bu programLarın kuLLanIMLarı forumLarımızda warr... 4.AçıkLar. BeLkide üstünde sayfaLar yazıLabiLecekk böLüm.. Php asp sistemLerin birçok açığı warr. ASP: Çok kuLLanıLan webwiz we snitz forumLarı (binLerce) HackLemek çok basit..
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
snitz forumLarı - snitz_forums_2000.mdb Webwiz forumLarı - /admin/wwforum.mdb bu şekİlde main database e uLaşıp admin şifrelerini accessLe weya başka bir msb browserLa açarak buLabiLirsinizz..Sonra forum sizin emrinizde.. Asp nuke siteLerdede /db/main.mdb denersenizz db Dosyasını buLabiLirsiniz.. *Herhangi bir sitenin mdb si içinse O sitenin üyeLik sistemi portaLını buLarak bunLarı aspindir.com dan indirerek db yoLuna bakarsınızz..
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

DOMAÄ°N HACK 2 - DOMAN HACK domain hack'e...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online