DONANIM - Donanm Bilgisayarn fiziksel ve elektronik yapsn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Donanım……… Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana ve çevre birimlerinin tümüne donanım denir. Bilgisayar donanımı iki bölümde incelenir. Birincisi olmazsa olmaz elemanlar; mainboard (ana kart)ram, işlemci vs. ana donanım birimleri denir. İkincisi ise zorunlu olmayan yazıcı, ses kartı, cd sürücü, vs. bunlara ise çevre birimi denir. 1- Bilgisayarın dış donanım birimleri - yazıcı, klavye , fare vs… 2- Bilgisayarın iç donanım birimleri – ram, anakart, vs… CPU(merkezi işlemci) .
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online