DOS ISLETIM SISTEMI - DOS LETM SSTEM 1980li yllarda IBM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DOS İŞLETİM SİSTEMİ 1980’li yıllarda IBM firmasının ilk kişisel bilgisayarları üretmesiyle birlikte kullanılmaya başlanan iletişim sistemidir.Günümüzde,Pckullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok kullanıcılı ortamlara uygun olamayan dos işletim sisteminin,bellek yönetimi ve grafik işlemlerde güçlü olmaması dezavantaçlarıdır.Bellekte az yer kaplaması,düşük donanıma sahip bilgisayarlarda kullanılabilmesi,diskte az yer kaplaması ise avantaçlarıdır.En önemli avantaçlarından biri de kolay öğrenilmesidir. Dos işletim sistemi,” Disk Operating Systems”kelimelerinin kısaltılmış halidir.Bu sistem, bilgisayarın, yan üniteleri ile bağlantının düzenlenmesini, proğramların çalıştırılmasını ve veri giriş-çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.Bir başka ifade ile donanım arasındaki bağlantıyı sağlar.Yaygın kullanımı nedeniyle yeni işletim sistemlerinde de Dos işletim sistemine yer verilmiştir. İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Dos işletim sistemi,kendine bağlı birimleri belirli şekillerde ifade ederek tanımlar ve kullanır. 1.Sürücüleri Adlandırma Dos işletim sisteminde, bilgisayarın üniteleri kendilerini temsil eden harf ve simgelerin önüne iki nokta üst üste”:” karakteri konularak gösterilir.Bilgisarayın yan ünitelerinin Dos tarafından ifade edilmesi aşağıda belirtilmiştir: 1.Disket Sürücü A: 2.Disket sürücü B: Sabit Disk(Hard Disk) C: Paralel Portlar LTP1:,LTP2:,LTP3, Seri Portlar COM1:,COM2:,COM3: Yazıcı PRN: Seri Portlar AUX: Boş Birim NULL Ekran CON(Console) Örnek: Bilgisayarda, sabit disk, iki adet disket ve Cd-rom sürücüsü olduğunu farz edelim.Bu sürücüler, Dos
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 3

DOS ISLETIM SISTEMI - DOS LETM SSTEM 1980li yllarda IBM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online