dosyavarmiyokmu - Script Analizi Script Ad Dosya var m yok...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Dosya var mı yok mu? Dili : Türkçe Yapımcı: Alptekin Sünnetçi [Condor-TR] Açıklaması: ASP ile sunucunuzda belirlediğiniz dosyanın var olup olmadığını kontrol etmenizi sağlıyor. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Bu ay size 9 adet script incelemesi yanında bir adet de örnek işinize yarayabilecek bir kod sunuyoruz. <% Set Tools = Server.CreateObject("MSWC.Tools") resim = "images/deneme.gif" If Tools.FileExists(resim) then 'resim varsa Response.Redirect resim Else 'resim yoksa Response.Redirect "images/bos.gif" End if %> <% ' ' IIS 6.0 da çalışması için 2000 serverden tools.dll alıp win 2003 server de register ediniz. ' %> Bu kod ile sunucunuzda resim = "images/deneme.gif" kısmında belirtmiş olduğunuz
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/06/2010 for the course MIMARLıK 1234432 taught by Professor Mehmet during the Spring '09 term at Ankara Üniversitesi.

Page1 / 2

dosyavarmiyokmu - Script Analizi Script Ad Dosya var m yok...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online