{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

dovizbilgi - Script Analizi Script Ad Dviz Bilgileri Dili...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : Döviz Bilgileri Dili : Türkçe Boyut: 8,1 KB Yapımcı: Alptekin Sünnetçi [Condor-TR] Açıklaması: XML yoluyla tüm döviz bilgilerine bu örnek uygulama ile ulaşabilirsiniz. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Bu uygulama sayesinde sitenizde yazı tabanlı olarak döviz kurlarını yayımlayabiliyorsunuz. Uygulama bunu gerçekleştirmek için Set oXML = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") özelliğini kullanıyor.Eğer sunucunuz bu objeyi desteklemiyorsa uygulama çalışmayacaktır. 2-) Uygulamanın döviz bilgilerini nereden çektiğini ise bu satırda görebilirsiniz: paket = fnXMLHTTP("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html") 3-) Uygulamayı çalıştırmak için yapmanız gereken tek şey default.asp yi ftp sunucunuza göndermek ve web üzerinden bunu çalıştırmaktır. Eğer isterseniz döviz bilgilerinin yayımlanmasını istediğiniz herhangi bir sayfaya da default.asp yi include yoluyla
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}