{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

dubanner31-tr - Script Analizi Script Ad DUbanner v3.1(tr...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Script Analizi Script Adı : DUbanner v3.1 (tr) Dili : Türkçe Boyut: 131,8 KB Yapımcı: Duware (Türkçe çeviri: Yuşa Hakan Battal) Açıklaması: Yapımcının açıklaması: DuBanner 3.1 versiyonunun Türkçe çevirisi. Birçok ölçüde banner ekleyebilir, kaç kere tıklandığını görebilir, sınırsız sayıda yeni banner ekleyebilir, silebilir ve değiştirebilirsiniz. Yüklenmesi,Çalıştırılması 1-) Uygulamanın çalışabilmesi için veritabanı yolunu ayarlamamız gerekiyor. Connections/connDUbanner.asp 8. satır: MM_connDUbanner_STRING = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath(" _private\DUbanner.mdb ") 2-) Uygulamaya ait yukarıda belirtilen veritabanı yolunu ayarlamanız ile başka bir ayar yapmanız gerekmemektedir.Siz de kendi çalışmalarınızda bu şekilde bir
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}